STRUKTURA RÓŻ ŻYWEGO RÓŻAŃCA W ARCHIDIECEZJI PRZEMYSKIEJ

 

Według Rocznika z 2002 roku w naszej Archidiecezji modli się na różańcu ponad 110 tyś. wiernych zrzeszonych w Różach Żywego Różańca. Rzesza modlących się na różańcu jest ogromnym skarbem naszego Kościoła wobec którego nie można przejść obojętnie, dlatego Pasterz diecezji zamianował odpowiedzialnych za te wspólnoty. Zadaniem odpowiedzialnych za Róże Żywego Różańca jest dostarczenie niezbędnych informacji dotyczących istoty ich działania oraz stworzenie możliwości rozwoju duchowego dla ludzi należących do nich. Idąc za wskazaniami Kościoła Powszechnego zobaczymy, że pierwszym dokumentem papieskim, zatwierdzającym Róże Żywego Różańca i nadającym odpusty, jest list apostolski Grzegorza XVI Benedicentes (27 I 1832). Po nim oficjalnie zabrał głos Pius IX w liście apostolskim Quod iure hagreditario (7 VIII 1877), ustanawiając zasady organizacyjne Żywego Różańca. Widzimy tutaj ogromną troskę Kościoła o nakreślenie ram organizacyjnych ujętych w przemyślane, i do danych warunków oraz potrzeb zastosowane STATUTY. Statut zatwierdzony w naszej Archidiecezji domaga się wspólnego zaangażowania wszystkich w dziele budowania go, aby kiedyś mógł tętnić życiem, wszak ma służyć dziełu określanemu jako Róże Żywego Różańca. Pomocą może okazać się tutaj dobra organizacja. Mając na uwadze właściwe funkcjonowanie Róż od strony organizacyjnej Statut powołuje konsulty na poziomie archidiecezji, archiprezbiteratu, dekanatu i parafii. Konsulta składa się z kapłanów odpowiedzialnych za Róże Żywego Różańca i wiernych świeckich (zelatorów). Zakres jej działalności i zadania określa znaczenie łacińskich słów od których pochodzi. Słowo consulto tłumaczymy jako: radzę się, udzielam porady. Consultatio natomiast oznacza zasięganie opinii, porad; udzielanie rad, wskazówek, wyjaśnień; naradę w jakiejś sprawie. Konsulta zatem pełni rolę pomocniczą wobec całej Rodziny Różańcowej. Powinna być miejscem gromadzenia wspólnego dobra, wymiany doświadczeń, wzajemnego ubogacania się. Sposób jej funkcjonowania pokrywa się ze sposobem funkcjonowania Róży Żywego Różańca. Papież Leon XIII scharakteryzował go w następujących słowach: …Tym sposobem poszczególne osoby składając do wspólnego skarbca mało, czerpią zeń wiele (Leon XIII, Ubi Primus). Włączenie się w działalność konsulty ma charakter dobrowolny, tzn. mogą być parafie czy dekanaty, które w niej nie uczestniczą. Warto w tym miejscu przestrzec przed tzw. pasożytnictwem, które polega na tym, że ktoś nie przyczynia się do wspólnego dobra, ale chciałby z niego korzystać, często krytykując i mając pretensje, że zawartość „wspólnego skarbca” nie spełniają jego oczekiwań. Ważne miejsce w Statucie odgrywa osoba zelatora, która poprzez swoją autentyczną gorliwość jest siłą napędową Róż Żywego Różańca. 
Przedstawiona poniżej robocza wersja tworzenia zasad organizacyjnych Róż Żywego Różańca w naszej Archidiecezji na poszczególnych płaszczyznach może usprawnić nasze działania: 

1. Konsulta archidiecezjalna składająca się z 6 kapłanów odpowiedzialnych za poszczególne archiprezbiteraty. Działaniami tej konsulaty kieruje Diecezjalny Duszpasterz Róż Żywego Różańca. W jej pracy ważne są niezbędne dane w celu szybkiej wymiany informacji na poszczególnych poziomach. Pomocą może tutaj okazać się tzw. niezbędnik zawierający: telefony, adresy mailowe (w skrzynce z adresami mailowymi powinna znajdować się wyodrębniona grupa o nazwie konsulta archidiecezjalna zawierająca maile wszystkich osób do niej należących). Konsulta wytycza zadania o charakterze organizacyjno – duchowym dla całej Rodziny Różańcowej. Przypominam, że w czasie ostatniego spotkania wytyczyliśmy zadanie na najbliższy rok:

  • zaprowadzenie w każdej parafii Księgi Różańcowej (co się wiąże z uzupełnieniem Róż do 20 osób)
  • znalezienie patronów dla poszczególnych Róż
  • wspólne budowanie strony internetowej (przy okazji podaję adres http://www.roze.przemysl.opoka.org.pl/
  • wspólne redagowanie i rozpropagowanie w Rodzinie Różańcowej czasopisma Mój Pasterz
  • zachęcanie do podjęcia formacji parafialnej dla Róż, jak również do włączenia się w rekolekcje zamknięte (przypominam o wspólnej drodze formacjyjnej dla Grup modlitewnych, Grup Caritas i Róż Żywego Różańca).

 

2. Konsulta archiprezbiterialna składająca się z kapłanów odpowiedzialnych za poszczególne dekanaty (poza dekanatami, które nie wyraziły chęci udziału). Kierujący konsultą kapłan i równocześnie odpowiedzialny za archprezbiterat powinien w takim przypadku oficjalnie poinformować o tym fakcie dziekana i wszystkich proboszczów należących do tego dekanatu powołując się na świętą zasadę dobrowolności uczestniczenia w działalności konsulty. Należy również odwołać się do tej części Statutu, gdzie odpowiedzialność za Róże spoczywa na proboszczu, bądź wyznaczonym przez niego kapłanie. Na kierującym Konsultą spoczywa obowiązek powołania odpowiedzialnych za poszczególne dekanaty (to powinniśmy mieć za sobą ??). Stworzenie właściwej struktury na poziomie archprezbiteratu wymaga również założenia niezbędnika o którym była mowa powyżej. Pełny niezbędnik, zawierający dane ze wszystkich parafii poszczególnych dekanatów swojego rejonu (zebrane przez kapłana kierującego Konsultą archiprezbiterialną do 15 XI) należy przesłać na adres mailowy duszpasterza diecezjalnego. Działalność duszpasterska na poziomie archpirezbiteratu powinna wynikać z wcześniejszych ustaleń na poziomie konsulty archidiecezjalnej. Pewne działania mogą być inicjowane niezależnie na poziomie archiprezbiteratu i nie muszą być uzgadniane z duszpasterzem diecezjalnym (dla przyzwoitości można go poinformować). 

3. Konsulta dekanalna składająca z kapłana prowadzącego i zelatorów świeckich z poszczególnych parafii (po jednym z każdej). Do Konsulty mogą należeć kapłani odpowiedzialni za Róże w poszczególnych parafiach. W niezbędniku kapłana kierującego konsultą powinny się znaleźć imiona i nazwiska zelatorów z poszczególnych parafii, numery telefonów, maile (dane z niezbędnika powinny być przekazane do kapłana kierującego konsultą archiprezbiterialną do 15 XI). Osoby te powinny zostać zaproponowane przez proboszcza parafii, bądź ich obecność z konsulacie należy uzgodnić z proboszczem w osobistej rozmowie. Ważne jest, aby odpowiedzialny za dekanat kapłan nawiązał z nimi kontakt osobisty (wszak będą jego najbliższymi współpracownikami), ale również poprzez adresy, numery telefonów, maile (jeżeli któraś z osób nie posiada maila powinna podać osobę kontaktową, posiadającą Internet), mógł szybko przekazywać informacje. 

4. Konsulta parafialna składająca się z proboszcza, bądź wyznaczonego przez niego kapłana i zelatorów róż. Konsulta oprócz działań wyznaczonych przez konsultę nadrzędną może podejmować różne inicjatywy parafialne. Należy jednak pamiętać o wydźwięku ewangelizacyjnym, formacyjnym i apostolskim Róż.