Spotkanie przed Bierzmowaniem

Zapraszam na spotkanie formacyjne przed Sakramentem Bierzmowania:

klasy VI – ŚRODA – 16 września 2020 o godzinie 18.30

klasy VIII – CZWARTEK – 17 września 2020 o godzinie 18.30

ks. Piotr Łysek

Wskazania duszpastersko-katechetyczne dotyczące przygotowania do sakramentu bierzmowania
w parafii Chrystusa Króla w Przeworsku – Rok Szkolny 2019/2020.

Zatwierdzone przez Konferencję Episkopatu Polski w Łowiczu (21 czerwca 2001) Polskie Dyrektorium Katechetyczne (PDK) ustala, że „katecheza młodzieży w końcowych trzech latach szkoły podstawowej wiąże się z (…) przygotowaniem do przyjęcia sakramentu bierzmowania (…), który winien być udzielany młodzieży uczęszczającej do klasy VIII” (107).

Czas przygotowania do sakramentu bierzmowania.

Przygotowanie do sakramentu bierzmowania powinno trwać trzy lata. Rozpoczyna się na początku klasy VI i trwa aż do chwili przyjęcia Sakramentu w klasie VIII.

Miejsce przygotowania kandydatów do sakramentu bierzmowania.

Właściwym miejscem przygotowania młodzieży do sakramentu bierzmowania jest parafia zamieszkania kandydata. Do sakramentu bierzmowania dopuszcza proboszcz z parafii zamieszkania kandydata lub wyznaczony przez niego ksiądz.

Przygotowanie do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania obejmuje:

* przygotowanie w rodzinie;

* katechezę szkolną;

* comiesięczne spotkania z księdzem przygotowującym do bierzmowania;

* uczestnictwo w życiu parafialnym i liturgicznym;

* uczestnictwo w specjalnych nabożeństwach dla kandydatów;

Warunkiem dopuszczenia do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania będzie:

 * Pozytywne zaliczenie całości materiału przewidzianego programem szkolnym oraz wykazanie się wiedzą i umiejętnościami zdobytymi we wcześniejszych etapach nauki religii (np. pacierz, prawdy wiary, itp.).
* Pozytywna ocena z katechezy szkolnej i z zachowania – wystawia ją katecheta w szkole.
* Systematyczne uczestnictwo w Eucharystii (niedziela i święta), uczestnictwo w nabożeństwach październikowym i majowym, w Roratach, Gorzkich Żalach, Drodze Krzyżowej, systematyczne przystępowanie do Sakramentu Pokuty i Pojednania i do Komunii Świętej – każdy pierwszy piątek miesiąca.
* Obecność na spotkaniach formacyjnych. Spotkania odbywać się będą raz w miesiącu w Kościele.

Terminy kolejnych spotkań podawane będą na katechezie, na parafialnej stronie w zakładce GRUPY PARAFIALNE – BIERZMOWANIE oraz podczas ogłoszeń parafialnych. Obowiązek dowiadywanie się o terminie spotkania spoczywa na kandydacie.

Rodzice mają obowiązek zgłosić wcześniej lub usprawiedliwić po – nieobecność dziecka na spotkaniu.
Obowiązkiem ucznia jest posiadanie INDEKSU podczas każdego spotkania.

Kandydat zachowujący się nieodpowiednio na spotkaniu (np.; rozmowy, przeszkadzanie, dogadywanie,
nie wykonywanie poleceń prowadzącego, itp.) może zostać wyproszony.

Sytuację taką traktuje się jako nieobecność na spotkaniu. Zostanie to też odnotowane w INDEKSIE.

Odpowiedzialnym za przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania w parafii jest ks. Piotr Zawadzki.
(summaria@wp.pl)