Pomoc w wypełnianiu zeznań podatkowych Pit za 2015 rok

Stowarzyszenie Kulturalne Gloria organizuje pomoc w wypełnianiu zeznań podatkowych „PIT”. Dokumenty można składać w kancelarii parafialnej w godzinach otwarcia. Organizatorzy w ciągu 7 dni wypełnią formularze PIT i przekażą zeznanie do urzędu skarbowego przez internet. W tym celu potrzebne jest udokumentowane podanie przychodu podatnika za rok 2014. Prosimy dla ułatwienia o podanie numeru telefonu kontaktowego. Zapraszamy do skorzystania i przekazania 1% swojego podatku na pomoc organizacyjną związaną z budową kościoła.

Dziękujemy za przekazanie 1% podatku

na rzecz Stowarzyszenia Kulturalnego "Gloria" w Przeworsku

KRS 0000267831

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za rok 2015

 

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Kulturalnego „Gloria”            w Przeworsku za rok 2015.

 

Rok 2015 był dziewiątym pełnym rokiem działalności naszego Stowarzyszenia.

 

5-cio osobowy Zarząd od stycznia 2015 r. kontynuował  działalność..

 

Zarząd zajął się w pierwszej kolejności organizacją IX Walnego Zebrania, które odbyło się     w dniu 19 marca 2015 r.  Na zebraniu tym został zatwierdzony opracowany przez wymieniony Zarząd Roczny Plan Działania Stowarzyszenia na rok 2015  oraz preliminarz finansowy na rok 2015.

W okresie sprawozdawczym Zarząd odbył 4 posiedzenia i podjął 5 uchwał    o następującej wadze i treści:  w sprawie wsparcia finansowego czynności polegających           na  przygotowaniu lokalu użytkowego w suterenach   nowobudowanego kościoła w parafii „Chrystusa Króla” w Przeworsku z przeznaczeniem na działalność Stowarzyszenia, chóru „Gloria” oraz zespołów diakonii muzycznej działających przy parafii, w sprawie Rocznego Planu Działania na rok 2016, w sprawie preliminarza finansowego Stowarzyszenia na rok 2016, w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej środków trwałych, w sprawie nabycia członkowstwa ( członka zwyczajnego)Stowarzyszenia.

Ponieważ  od roku 2008 Stowarzyszenie posiada status organizacji pożytku publicznego, również w roku 2015 organizacja miała prawo ubiegania się o przekazywanie    na jej rzecz 1 % odpisu podatku od dochodów osób fizycznych i podmiotów gospodarczych. Stowarzyszenie mogło więc wspierać w różnym stopniu inicjatywy lokalne zgodnie              ze statutem. W nawiązaniu do tego faktu na Walnym Zebraniu Członków w marcu 2015 r., w oparciu o opracowany przez  Zarząd projekt „logo” Stowarzyszenia, Zebranie podjęło decyzję o kontynuacji rozpowszechniania ulotek  do ludzi dobrej woli w celu pozyskania od nich odpisu 1 % podatku na rzecz Stowarzyszenia. Dzięki tym działaniom mogliśmy wspomóc statutowe cele w postaci dofinansowania czynności polegających na  przygotowaniu lokalu użytkowego w suterenach  nowobudowanego kościoła w parafii „Chrystusa Króla”                 w Przeworsku z przeznaczeniem   na działalność Stowarzyszenia, chóru „Gloria”                oraz zespołów diakonii muzycznej działających przy parafii – w kwocie 12 tys. zł., dopłata do wyprawy „ w poszukiwaniu ekolandii” i inne.

 

Wiele pracy, czasu i wysiłku kosztowało nas w tym roku przygotowanie i umieszczenie         w bazie danych Ministerstwa Pracy i Płacy sprawozdania merytorycznego i finansowego. Jest to ustawowy obowiązek, niewykonanie którego skutkuje pozbawieniem możliwości korzystania z 1 % odpisu podatku na rzecz stowarzyszenia. Po wielodniowych wysiłkach       ta sztuka nam się udała. W tym miejscu należy przypomnieć , że również roczne sprawozdania merytoryczne i finansowe zostały sporządzone i w terminie przesłane              do Urzędu Skarbowego w Przeworsku oraz sprawozdanie statystyczne „sof-5” do Głównego Urzędu Statystycznego w Krakowie .

Na prośbę Rady Powiatu Przeworskiego Zarząd pozytywnie zaopiniował projekt uchwały tejże Rady w sprawie społecznych konsultacji z organizacjami pozarządowymi różnego rodzaju przedsięwzięć na terenie miasta a następnie przyjął bez uwag „Program współpracy Powiatu Przeworskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.

 

W sprawozdaniu należy się odnieść do Rocznego Planu Działania Stowarzyszenia                 na rok 2015.  Zakładał on:

1. Utworzenie w Stowarzyszeniu Sekcji:  Kulturalnej, Ekologicznej ,     Bezpieczeństwa Publicznego– (Zebranie wyraziło chęć udostępnienia szyldu stowarzyszenia dla grup            lub sekcji  o nieco odmiennych zainteresowaniach niż nasze . Wiązało by się to                       z  koniecznością zmiany , a raczej rozbudowy statutu. Jesteśmy na to gotowi. Jednak do tej pory takiej inicjatywy ze strony innych grup społecznych nie było, a liczebność naszego stowarzyszenia jest za mała aby takie sekcje tworzyć. Niemniej jednak pod koniec roku zostały zgłoszone inicjatywy zorganizowania pewnych projektów na rzecz dzieci i młodzieży na osiedlu Misiągiewicza, inicjatywa ta wymagać będzie zmian w statucie Stowarzyszenia.

2. Kontynuacja prowadzenia kroniki chóru „Gloria” przez cały 2015 r. (kronika jest nadal wspaniale na bieżąco prowadzona i stanowi materiał wyjściowy do umieszczenia informacji   o naszej działalności na stronie internetowej parafii. W roku sprawozdawczym prowadzono drugi tom naszej kroniki.

3. Pozyskanie 3 członków zwyczajnych Stowarzyszenia oraz 1 członka   wspierającego        (pozyskano 5 nowych członków zwyczajnych do Stowarzyszenia)

4. Włączenie się w czynności organizacyjne koncertu podczas Parafiady oraz  imprezy charytatywnej (zadanie zostało w pełni wykonane: członkowie naszego Stowarzyszenia czynnie brali udział w organizacji w/w imprez : chór „Gloria” po raz dziewiąty kolędował również dla chorych w szpitalu rejonowym w Przeworsku) jak również brał udział w koncercie charytatywnym zorganizowanym w MOK w Przeworsku.

Zarząd zwracał się pisemnie do dyrektora MOK oraz dyrekcji szkół  o udostępnienie zespołów wokalno – tanecznych do uświetnienia dwóch parafiad organizowanych w maju       i wrześniu,  a potem składał pisemne podziękowania za te występy)

5. Zorganizowanie 6 występów chóru „Gloria” poza Przeworskiem (zorganizowano                7 występów w takich miejscowościach jak: Białobrzegi, Krosno, Turaszówka, Gniewczyna Łańcucka, Łańcut, Odrzykoń, Leżajsk )

6.Zorganizowanie wyjazdu dla członków chóru ” oraz członków diakonii muzycznej Gloria” na koncert muzyczny –(chór „Gloria” wysłuchał w Białobraegach w dni 1 lutego koncertu chóru „Canon”)                

7. Zorganizowanie  wyprawy ekologicznej dla mieszkańców osiedli Misiągiewicza, , Krasickiego i Benbenka – „w poszukiwaniu ekolandii”  (zorganizowano wyprawę do Kazimierza Dolnego nad Wisłą, do sanktuarium MB Kębelskiej w Wąwolnicy i perły sanatorium w Nałęczowie  , w czasie wycieczki miały miejsce warsztaty połączone z edukacją na temat powstawania toksycznych związków (tzw niskiej emisji), pochodzących  ze spalania odpadów w kotłach domów jednorodzinnych oraz resztek roślinnych).

8.Przygotowanie ulotek zachęcających osoby fizyczne i podmioty gospodarcze                       do dokonywania odpisu 1 % należnego podatku na rzecz Stowarzyszenia kulturalnego „Gloria” w Przeworsku z rozliczeń za rok 2014  ( dodrukowano 2 tys. ulotek)

 

Stowarzyszenie w miesiącach luty , marzec i kwiecień organizowało pomoc w wypełnianiu zeznań podatkowych „Pit” dla osób potrzebujących takiej pomocy. Po wypełnieniu formularzy i podpisaniu przekazywaliśmy zeznania podatkowe do Urzędu Skarbowego. Tym sposobem udało się pozyskać kwotę ok. 2 tys. zł.

 

Mieszkańcy naszych osiedli poprzez Stowarzyszenie otrzymali również zaproszenie              do udziału w XXIX i XXX   Powiatowym Rajdzie Rowerowym „Szlakiem Energii Wiatrowej” i „Szlakiem Borówkowym”, które odbyły się 13 czerwca i 19 września 2015 r.    Z zaproszenia skorzystało odpowiednio 18 i 22 osoby i wzięło udział  w tych plenerowych imprezach.

W sprawozdaniu należy się odnieść również do realizacji wniosków wysnutych z dyskusji     IX Walnego Zebrania:

– Zebranie jednogłośnie wyraziło wolę wspierania finansowego inicjatywy pozyskania pomieszczeń na statutową działalność Stowarzyszenia jak również chóru „Gloria” oraz zespołów diakonii muzycznej w nowo budowanych obiektach przy parafii                              na ul. Misiągiewicza. W tym celu należało  sporządzić odpowiedni aneks do porozumienia (aneks dotyczący wsparcia tej inicjatywy został podpisany i  zrealizowany).

 

Głównym celem powołania Stowarzyszenia jest wspieranie chóru „Gloria”. Na ile nas stać robimy to. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy podjęli i kontynuują wieloletni trud pracy        w zespole, poświęcają czas na żmudne próby i z ochotą nie żałując swoich gardeł śpiewają    na chwałę Bożą i  jeśli jest taka potrzeba. Jest w tym  również wielka przyjemność.               W dalszym ciągu oczekujemy na chętnych zarówno kobiet jak również mężczyzn, którzy mogli by zasilić swoimi głosami chór „Gloria”. Aby można było normalnie pracować              i realizować zamierzenia potrzebujemy dodatkowo co najmniej 10 osób. 

 

Chór w  roku   2015 brał udział w 20 imprezach i uroczystościach na terenie miasta i poza nim:

 

4 stycznia 2015 – Gdzie Gwiazda Stanęła, koncert chóru w Kaplicy Szpitalnej w Przeworsku

11 stycznia 2015 – Spotkanie opłatkowe

Spotkanie zorganizowane było dla osób dorosłych zaangażowanych w różnych grupach formacyjnych w Parafii pw. Chrystusa Króla. W miłej rodzinnej atmosferze spędziliśmy wspaniałe chwile.

25 stycznia 2015 – VIII Koncert Charytatywny – MOK w Przeworsku

Wykonawcy: Szkoła Muzyczna w Przeworsku, MPOK, SP Nr2 w Przeworsku, chóry św. Barbary z Przeworska, „Veritas” z Nowosielec, „ Gloria” z Przeworska, scholie z Bazyliki oraz „Iskierki” z Chr. Kr. , młodzież Franciszkańska z parafii św. Barbary i młodzież oazowa z parafii Chr. Kr.

1 lutego 2015 – 15 – lecie chóru „ Canon” z Białobrzeg

Chór „Gloria” uczestniczył w pięknych uroczystościach jubileuszowych. Dziękowaliśmy za zaproszenie i wspaniale przeżycia. Chórowi „Canon” składaliśmy życzenia wszelkiej pomyślności.

17 marca 2015 – Imieniny ks. Zbigniewa Mackiewicza

20 marca 2015 – Sakrament Bieżmowania w parafii Chr. Kr.

Sakramentu bierzmowania udzielil ks. Biskup Adam Szal. Oprawę muzyczną tej uroczystości zapewnił chór „Gloria”

Kwiecień 2015 – Święte Tridum Paschalne

29 kwietnia 2015 – Msza św. w Pierwszą rocznicę śmierci Zbyszka Zawadzkiego

Ofiarujemy za niego dar naszej modlitwy.

2 maja 2015 – Nabożeństwo Fatimskie

Po przez wyśpiewane pieśni powierzmy Jej swoje troski i radości

Boże Ciało 2015

4 czerwca w naszym mieście

7 czerwca w naszej parafii

14 czerwca 2015 – Kwesta w parafii Krosno

24 czerwca 2015 – Imieniny ks. proboszcza Jana Miazgi

„Gloria” poleca ks. proboszcza w swoich modlitwach i dziękuje za przykład jego życia.

4 lipca 2015 – wyprawa „w poszukiwaniu ekolandii”

Organizator – Zarząd Stowarzyszenia, Cel – Kazimierz Dolny, Sanktuarium MB Kębelskiej   w Wąwolnicy, Obszar sanatoryjny Nałęczów.

Kwesty 2015

Kontynuujemy kwesty na rzecz budowy naszej świątyni , wpisane w całoroczną działalność naszego chóru.   I tak na chwałę Bogu i w podziękowaniu darczyńcom odwiedziliśmy parafie: Turaszówka 14.06,Gniewczyna Łańcucka 09.08, Łańcut Fara 16.08, Odrzykoń 04.10, Leżajsk OO. Bernardyni 25.10.

Na zakończenie pozostały mi jeszcze podziękowania dla wszystkich, którzy               w jakikolwiek sposób włączali się w prace Stowarzyszenia. I tak w pierwszej kolejności dziękuję  ks. Proboszczowi za to ,że wystąpił z inicjatywą powołania naszej organizacji,        za to , że nas stale wspiera, stwarza ciepły i serdeczny klimat, byśmy mogli się czuć jak jedna wielka rodzina.

Dziękuję za dyżury przy wypełnianiu zeznań podatkowych Pit. Dyżury te przez wiele tygodni pełniła Marysia Hałys, składam podziękowanie.

Dziękuję Lucynie Pyziak v-ce prezes Zarządu, wspólnie prowadzimy                            i rozwiązujemy wiele spraw, zawsze mogę liczyć na zastępstwo i doradę. Lucyna prowadzi też dokumentację merytoryczną Stowarzyszenia oraz korespondencję. W wielu sprawach kontaktuje się z władzami miasta  i powiatu, które przynoszą wymierne efekty.

               Za zaangażowanie i dźwiganie dużej ilości obowiązków , dziękuję Marysi Hałys, księgowej Stowarzyszenia. Prowadzenie dokumentacji finansowej i sprawozdawczej to duże wyzwanie. Często uczestniczy w posiedzeniach Zarządu i występuje z inicjatywami uchwał dotyczących finansów.

Władzia Jarosz pięknie i profesjonalnie prowadzi kronikę chóru, dokumentuje jego działalność: słowem, grafiką i fotografią. Robi to znakomicie i wkłada w kronikę serce. Zapisuje już II tom tej kroniki.  Władzia pełni również funkcję Sekretarza Zarządu – dziękujemy .

Ania Chlebuś (nie ma jej dzisiaj z nami – przeżyła ostatnio śmierć męża) jak może , stara się pełnić powierzoną funkcję skarbnika  i sporządza raporty finansowe , chociaż wiem, że nie jest jej łatwo pełnić tę funkcję „celnika”  i egzekutora. Ania jest też bardzo aktywna     w kontaktach  z różnymi placówkami kulturalnymi, pomaga to nam    w organizacji niektórych imprez. Aniu -dziękujemy.

W wielu czynnościach mogliśmy liczyć na Antka Morzywałka. Jest członkiem Zarządu           i zawsze chętnie wspiera nasze poczynania. Dziękujemy uprzejmie.      

Szczególnie serdecznie dziękuję Dorotce Hałys, przewodniczącej Komisji Rewizyjnej za pełnioną funkcję. Dziękuję również  za pracę komisji inwentaryzacyjnej.

Witamy w naszych szeregach nowych członków Stowarzyszenia . Jesteśmy radzi         z podjętej przez nich pozytywnej decyzji. Dziękujemy.

Na koniec dziękuję Przewodniczącemu Kaziowi Dziedzicowi za trud prowadzenia naszych walnych spotkań oraz za obecność i udział w pracach Zarządu, za rozwagę i dobre słowo.

Życzmy sobie zatem , aby w 2016 roku udało się kontynuować programową działalność          i zrealizować nasze wspólne zamiary.

 

                                                                                                          Prezes Zarządu

 

                                                                                                          Edward Krauz

 

 

SPRAWOZDANIE  FINANSOWE

STOWARZYSZENIA  KULTURALNEGO  "GLORIA"

W  PRZEWORSKU

 

za rok obrotowy 2015

 

Stowarzyszenie Kulturalne "GLORIA" w Przeworsku  zostało zarejestrowane 17.XI.2006r. w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy  Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze w Rzeszowie pod numerem KRS 0000267831.

Stowarzyszenie Kulturalne "Gloria" w Przeworsku postanowieniem Sądu Rejonowego w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dniem 07,IV.2008r, otrzymało status organizacji pożytku publicznego.

Stowarzyszenie Kulturalne "Gloria" w Przeworsku  mieszczącego się przy ul. Misiągiewicza 42, 37-200 Przeworsk  otrzymało numer identyfikacyjny REGON 180197448 nadany przez Główny Urząd Statystyczny z dniem 16.01.2007r.

 

W skład Zarządu wchodzą:

Prezes Zarządu – mgr inż. Edward Krauz

V-ce Prezes Zarządu – mgr Lucyna Pyziak

Sekretarz – Władysława Jarosz

Skarbnik – Anna Chlebuś

Członek Zarządu – Antoni Morzywałek

 

W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą :

Przewodniczący –  Dorota Hałys

Sekretarz –   Teresa Surmiak

Członek –  Ryszard Wojtuń.

Przedmiotem działalności statutowej organizacji pożytku publicznego jest:

– organizowanie występów chóru "Gloria",

– prowadzenie kroniki chóru "Gloria",

– organizowanie imprez  kulturalno-muzycznych,

– organizowanie wypraw i szkoleń ekologicznych.

Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy

 od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

 

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym, zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad rachunkowości ustaloną i wprowadzoną do stosowania postanowieniami Uchwały nr 7/IV/2/07 Zarządu wprowadzającej z dniem 01.01.2007 roku  tj;

 

– Szczegółowe zasady rachunkowości oraz plan kont,

– Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów,

– Instrukcja ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania,

– Instrukcja inwentaryzacji,

– Aneks do Szczegółowych zasad rachunkowości oraz planu kont

– Preliminarz na 2015 rok

 

Lp.                                  T r e ś ć                  Plan             Wykonanie

                                                                 01.01.2015r.     31.12.2015r.

                                                                   w PLN             w PLN

————————————————————————————

Przychody

1. Stan przychodów                                     1478,-             1454,26

                2. Składki członków                                      764,-               692,-

3. Darowizny                                                 3000,-                    

4. 1% podatku dla org.poż.publ.                17758,-           16846,77

5. Inne    +(odsetki itp.)                                                       350,45                     ———————————————————————————–

    Razem przychody                                   23000,-           19343,48

 

Rozchody

1. Materiały biurowe (papier, tusz do

drukarki, długopisy, kredki, druki, zdjęcia itp).    600,-      149,31

2. Znaczki pocztowe, koperty.                             200,-         22,75

3. Dopłaty do wycieczek ,wypraw                      2700,-    2701,99

4. Koszty reprezentacyjne   (walne zebranie,

kwiaty, upominki okolicznościowe)

w tym : org. poż. publ.                                        1500,-       864,99

5. Wspieranie chóru "Gloria"  oraz zesp.

 diakonii         muzycznej                                   18000,-   12000,00

6. Inne                                                                                      28,-

   ———————————————————————————–

   Razem rozchody                                             23000,-   15767,04  

Różnica zwiększająca dochód roku następnego               3576,44

 

Wyk. W 3 egz.

Egz. nr 1 – Urząd Skarbowy Przeworsk

Egz. nr 2 – MpiPS Warszawa

Egz. nr 3 – a/a

Przeworsk, dnia 26.01. 2016r.

 

Sporządziła:                                                             Zarząd:

Księgowa:                                                              Edward Krauz       

/-/Maria Hałys                                                          Lucyna Pyziak

                                                                                 Władysława Jarosz

                                                                                  Anna Chlebuś

                                                                                  Antoni Morzywałek

                                   OŚWIADCZENIE                   

  

 

                        Zarząd   Stowarzyszenia Kulturalnego „GLORIA”

           w Przeworsku oświadcza, że w 2015 roku nie osiągnął żadnych

           przychodów z działalności gospodarczej.

           Osiągnięte przychody zostały przeznaczone na cele statutowe.    

 

 

 

           Wyk. W 2 egz.                                                                     Zarząd:

         Egz. Nr 1 – US Przeworsk                                             …………………………..

              Egz. Nr 2 – a/a                                                               …………………………..

               EK/MH                                                                         …………………………..

                                                                                                     …………………………..

                                                                                                     …………………………..

 

 

 

 

 

Dodatkowe informacje i objaśnienia.                                   (zał. do sprawozdania finansowego)

1.

1) Zmiany wartości środków trwałych:

    a) Środki trwałe wartość początkowa w PLN __________________________________________________

Lp. Wyszczególnienie Wartość początkowa Zwiększenie  Stan na dzień                

                                          na dzień                     z tyt.              31.12.2015r   

                                        01.01.2015r.  _________________________________________________  

   1.  Aparat cyfrowy Panasonic

        z ładowarką                         778,35                                      778,35

   2.  Kalkulator                            141,46                                     141,46

   3.  Zakładowy plan kont

         (książka)                                92,-                                          92,-

    4.  Harmonijka                          140,-                                         140,-

_________________________________________________________

                 Razem                       1151,81                                    1151,81

________________________________________________________

      b) umorzenia środków trwałych w zł i gr.

_________________________________________________________

Lp. Wyszczególnienie  Dotychczasowe    Zwiększenie     Stan na dzień

                                      umorzenie            umorzeń              31.12.2015r.                                            

                                      na dzień

                                      01.01.2015r.

 

 1.  Aparat cyfrowy Panasonic

        z ładowarką                              778,35                                  778,35

  2.  Kalkulator                                 141,46                                  141,46

  3.  Zakładowy plan kont

         (książka)                                     92,-                                       92,-

  4.  Harmonijka                                140,-                                     140,-

________________________________________________________

                 Razem                            1151,81                              1151,81

_________________________________________________________

 

 

 

 

2) -Stowarzyszenie nie posiada żadnych gruntów w użytkowaniu wieczystym.

3) – Nie zawierano umów najmu, dzierżawy i innych umów lizingu dotyczących środków trwałych.

4) – Stowarzyszenie nie ma zobowiązań wobec budżetu państwa ani też jednostek samorządu terytorialnego wynikających z tyt. własności budynków i budowli.

5) – Stowarzyszenie nie posiada kapitału podstawowego, nie posiada też subskrybowanych akcji.

6) – Kapitałów (funduszy) zapasowych i rezerwowych jednostka nie posiada.

7) – Zysku ani strat w roku obrotowym nie odnotowano.

8) – Rezerw nie tworzono.

9) – Odpisów aktualizujących wartości należności w roku obrotowym nie stanowiono.

10) – Zobowiązań długoterminowych nie zaciągano.

11) – Wykazu istotnych pozycji czynnych i biernych nie sporządzono.

12) – Nie zaciągano żadnych zobowiązań na majątku jednostki.

13) – Jednostka nie udziela zobowiązań warunkowych w tym gwarancji i poręczeń.

 

2.

1) – Nie prowadzono sprzedaży żadnych produktów ani materiałów.

2) – Odpisów aktualizujących środki trwałe nie było.

3) –  Zapasów nie stanowiono.

4) – Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

5) – Jednostka prowadziła działalność nie podlegająca opodatkowaniu.

6) – Jednostka nie sporządzała rachunku zysków i strat.

7) – Jednostka nie poniosła kosztów wytwarzania środków trwałych         ani też środków na własne potrzeby.

8) – Jednostka nie poniosła w roku ostatnim oraz nie planuje na rok następny  nakładów na ochronę środowiska.

9) – Zysków i strat nadzwyczajnych nie było.

10) – Brak podatku od operacji nadzwyczajnych (nie prowadzono).

3. Rachunku przepływów pieniędzy otworzono w Banku Spółdzielczym w Przeworsku ul. Krakowska 11.

4. Informacje o:

1) – Zatrudnienie zerowe.

2) Wydatków na wynagrodzenia nie było. Działalność prowadzona jest nieodpłatnie.

3) Pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze osobom wchodzącym w skład organu zarządzającego nie udzielono.

5.

1) – W latach poprzedzających rok obrotowy, za który składane jest sprawozdanie  znaczących zdarzeń nie odnotowano.

2) – Znaczących zdarzeń po dniu bilansowym nie odnotowano.

3) – Nie było zmian zasad rachunkowości, które mogły by wywrzeć istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki.

 4) – Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy;  Bilans  roku poprzedzającego i obrotowego, jest porównywalny.

Rok 2014 – 1454,26 zł  a rok 2015 – 3576,44 zł

6.

1) Jednostka nie brała udziału w działaniach konsolidacyjnych.

7. Działalność jednostki będzie kontynuowana.

 

 

                Przeworsk, dnia  26.01.2016r.

                                          

                                                                                                                              

                   Księgowa                                                        Zarząd:                     

                   /-/ Maria Hałys                                        ……………………….

                                                                                   ……………………….  

                                                                                   ……………………….

                                                                                   ……………………….

                                                                                   ………………………. 

 

 

REGON 180197448

 

 

                                       B  I  L  A  N  S

 

AKTYWA                                                           2014r.             2015r.

 

                                                                                          w PLN

A. Aktywa trwałe

    I. Wartości niematerialne i prawne

    II. Rzeczowe aktywa trwałe

   III. Należności długoterminowe

   IV. Inwestycje długoterminowe

    V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

B. Aktywa                                                              1454,26      3576,44  

I. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych

    II. Należności krótkoterminowe

   III. Inwestycje krótkoterminowe

         1. Środki pieniężne                                         1454,26      3576,44

Suma aktywów                                                        1454,26      3576,44

PASYWA

A. Fundusze własne                                                1454,26      3576,44

     I. Fundusz statutowy                                           1454,26      3576,44

    II. Fundusz z aktualizacji wyceny

   III. Wynik finansowy netto za rok obrotowy

                         1. Nadwyżka przychodów nad kosztami

         2. Nadwyżka kosztów nad przychodami

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

                    Suma pasywów                                                    1454,26     3576,44

 

               Przeworsk, dnia  26.01.2016r.                                   Zarząd:

Wyk. w 3 egz.

Egz. nr 1. – Urząd Skarbowy Przeworsk                 ……………………………

Egz. Nr 2 – MPiPS Warszawa                                …………………………..

Egz. nr 3 – a/a                                                          …………………………..

Wyk. EK/MH                                                          …………………………..

                                                                                 ……………………

     Księgowa:  

 

    /-/ Maria Hałys

 

 

 

REGON 180197448

 

 

RACHUNEK  WYNIKÓW

 

                                                                                    2014r.      2015r.

                                                                                              PLN

A. Przychody z działalności statutowej                 2015,37     2146,26

I. Składki brutto określone statutem (tradycyjnej)      540,-          692,-

     II. Inne przychody określone statutem                 1475,37     1454,26

 

B. Koszty realizacji zadań statutowych                     68 ,-          88,-

 

 

C. Wynik finansowy na działalności statutowej (A-B)    

(tradycyjnej)                                                               1947,37   2058,26

 

D. Przychody działalności statutowej pożytku

     publicznego                                                        12390,80  16846,77

I. Przychody działalności nieodpłatnej                    12390,80  16846,77

II. Przychody działalności odpłatnej                                              

 

E. Koszty realizacji zadań pożytku publicznego 12300,00  14613,99

I. Koszty działalności nieodpłatnej                           12300,00 14613,99

II. Koszty działalności odpłatnej                                                  

 

F. Wynik finansowy działalności statutowej

     pożytku publicznego (D-E)                                     90,80    2232,78

 

G. Koszty administracyjne                                         572,61   1037,05

1. Zużycie materiałów i energii                                      82,22      149,31

2. Usługi obce                                                                                 

                3. Podatki i opłaty                                                                          

4. Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne                        

 5. Amortyzacja                                                                                  

 6. Pozostałe                                                                    490,39   887,74

 

H. Pozostałe przychody                                                    2,70   350,45                               

I. Pozostałe koszty                                                           14,00     28,00

 

J. Przychody finansowe

 

K. Koszty finansowe

 

L. Wynik finansowy brutto na całokształcie

     działalności ( C+F-G+H-I+J-K)                      1454,26      3576,44

 

Ł. Zyski i straty nadzwyczajne

I. Zyski nadzwyczajne

II. Straty nadzwyczajne

 

M. Wynik finansowy ogółem (L+Ł)                    1454,26       3576,44

 

 

 

 Wyk. w 3 egz

Egz. nr 1 – Urząd Skarbowy Przeworsk

Egz. nr 2 – MPiPS Warszawa

Egz. nr 3 – a/a

 

Wyk. EK/MH

 

 

Przeworsk, dnia 26.01.2016r.

 

 

Księgowa:                                                                   Zarząd

 

/-/ Maria Hałys                                                      ……………………………

                                                                              ……………………………

                                                                              ……………………………

                                                                              ……………………………

                                                                              …………………….