Statut Stowarzyszenia Kulturalnego „Gloria” w Przeworsku

Statut Stowarzyszenia Kulturalnego „Gloria”

w Przeworsku

 

 

Rozdział I

 

Przepisy ogólne

 

 

§ 1.

 

1.            Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Kulturalne „Gloria” w Przeworsku.

2.            Stowarzyszenie jako organizacja zarejestrowana posiada osobowość prawną.

3.            Siedzibą Stowarzyszenia oraz jego władz jest miasto Przeworsk                                w woj. podkarpackim

Adres: 37 – 200 Przeworsk, ul. Misiągiewicza 42.

4.            Stowarzyszenie używa pieczęci podłużnej z napisem Stowarzyszenie Kulturalne  „Gloria” w Przeworsku, 37 – 200 Przeworsk, ul. Misiągiewicza 42,                        tel.( 016) 648- 40-02.

 

 

§ 2.

 

1.            Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej polskiej.           W przypadku, gdy wymaga tego realizacja celów statutowych, Stowarzyszenie może prowadzić działalność także poza granicami kraju, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.

2.            Stowarzyszenie może być członkiem krajowych organizacji o podobnym zakresie     i charakterze działania.

3.            Stowarzyszenie może ustanawiać wyróżnienia i odznaki honorowe, nadać je osobom fizycznym, osobom prawnym, instytucjom oraz komitetom społecznym,                     zasłużonym dla celów realizowanych przez Stowarzyszenie lub samego Stowarzyszenia.

4.            Ustanawianie wyróżnień i odznak, o których mowa w ust. 3 oraz ich nadanie należy do kompetencji Walnego Zebrania Członków.

 

 

Rozdział II

 

Cel Stowarzyszenia i sposoby działania

 

 

§ 3.

 

Celem stowarzyszenia jest rozwój kultury.

 

§ 4.

 

Stowarzyszenie realizuje cel poprzez:

 

1.            Wspieranie organizacyjne oraz finansowe Chóru „Gloria” i innych zespołów artystycznych.

2.            Organizowanie imprez kulturalnych i wypraw turystycznych oraz ekologicznych.

3.            Wydawanie ulotek i biuletynów o tematyce kulturalnej i ekologicznej.

4.            Budzenie zamiłowania społeczności lokalnej do różnych form muzycznych.

5.            Kreowanie działań i zachowań przyjaznych środowisku.

 

 

Rozdział III

 

Członkowie Stowarzyszenia

 

 

§ 5.

 

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 

1.            Członków zwyczajnych

2.            Członków wspierających

3.            Członków honorowych

 

§ 6.

 

1.            Członkiem zwyczajnym może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 rok życia i popiera cel Stowarzyszenia.

2.            Członkostwo w Stowarzyszeniu nabywa się przez złożenie pisemnej deklaracji kandydata i Uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

3.            Od odmowy przyjęcia w poczet członków zwyczajnych zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków, którego uchwała w tym przedmiocie jest ostateczna.

 

 

§ 7.

 

1.            Członek zwyczajny Stowarzyszenia posiada:

a.             Czynne i bierne prawo wyborcze do Władz Stowarzyszenia.

b.            Prawo uczestnictwa w spotkaniach, imprezach i innych działalnościach wynikających z realizacji celu.

c.             Prawo korzystania z usług Stowarzyszenia.

 

2.            Członek zwyczajny jest zobowiązany:

a.             Przestrzegać postanowień Statutu oraz Uchwał Władz Stowarzyszenia.

b.            Postępować zgodnie z zasadami koleżeństwa w stosunkach między członkami i nie naruszać solidarności organizacyjnej.

c.             Regularnie płacić składki członkowskie.

 

 

 

 

 

§ 8.

 

 

1.            Utrata członkostwa zwyczajnego następuje:

·              poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o wystąpieniu.

·              w przypadku śmierci członka.

·              na podstawie Uchwały Zarządu w przypadku uporczywego naruszania zasad statutowych lub nie płacenia składki przez okres roku.

 

2.            Od uchwały Zarządu w sprawie, o której mowa w ust. 1 członek Stowarzyszenia może się odwołać do Walnego zebrania na najbliższym posiedzeniu, którego uchwała w tym przedmiocie jest ostateczna.

 

§ 9.

 

1.            Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna bez względu na jej miejsce zamieszkania z siedzibą w kraju lub za granica, która za swoją zgodą zostaje przyjęta do Stowarzyszenia przez Zarząd za pomoc w realizacji jego celu statutowego.

2.            Członek wspierający opłaca składkę członkowską w zdeklarowanej przez siebie wysokości.

 

 

§ 10.

 

Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, bez względu na jej miejsce zamieszkania, której godność tę nada Walne Zebranie członków za szczególne zasługi dla Stowarzyszenia.

 

§ 11.

 

Członek wspierający i członek honorowy maja prawo uczestnictwa w pracach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie, a z głosem doradczym także w Walnym Zebraniu Członków.

 

 

     Rozdział IV

 

Władze Stowarzyszenia

 

 

§ 12.

 

1.            Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwane dalej Walnym Zebraniem Członków. W sprawach, w których statut nie określa właściwości organów Stowarzyszenia, podejmowanie decyzji należy do Walnego Zebrania Członków.

2.            Walne Zebranie Członków zwoływane jest w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w roku.

3.            Walne Zebranie Członków pracuje na posiedzeniach.

4.            Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd Stowarzyszenia.

5.            Na wniosek co najmniej ¼ Członków Stowarzyszenia lub Komisji Rewizyjnej, Zarząd obowiązany jest zwołać Walne Zebranie Członków w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku.

6.            Z Walnego Zebrania Członków sporządza się protokół.

7.            Walne Zebranie Członków wybiera ze swego grona Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków zwanego dalej Przewodniczącym.

8.            Przewodniczący prowadzi posiedzenie Walnego Zebrania Członków.

9.            Kadencja Przewodniczącego trwa 3 lata.

10.        Przewodniczący może być odwołany przed upływem kadencji przez Walne Zebranie Członków bez podania przyczyny.

11.        Walne Zebranie Członków podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy  uprawnionych do głosowania.            W drugim terminie podanym w zawiadomieniu – bez względu na liczbę obecnych.                   W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

 

§ 13.

 

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

 

a.         Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Stowarzyszenia,

b.        Powoływanie i odwoływanie członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia,

c.         Uchwalanie zmian Statutu Stowarzyszenia

d.        zajmowanie stanowiska w sprawach przedłożonych przez Zarząd, Komisję Rewizyjną lub podjętych z własnej inicjatywy,

e.         wytyczanie głównych kierunków działania Stowarzyszenia,

f.          rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności Zarządu           oraz udzielanie mu absolutorium

g.         rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawie nabycia i utraty członkostwa w Stowarzyszeniu

 

§ 14.

 

Nie udzielanie Zarządowi absolutorium jest równoznaczne z jego odwołaniem.

 

 

 

 

§ 15.

 

W walnym Zebraniu Członków uczestniczy co najmniej jeden Członek Zarządu w celu składania wyjaśnień.

 

§ 16.

 

1.            Zarząd Stowarzyszenia zwany dalej Zarządem składa się z pięciu osób                      i jest powoływany na okres trzech lat przez Walne Zebranie Członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

2.            Członkostwo Zarządu ustaje z chwilą upływu kadencji, odwołania bądź śmierci członka Zarządu.

3.            Odwołanie członka Zarządu przez walne Zebranie członków następuje w przypadku:

a.             Złożenia rezygnacji,

b.            choroby, ułomności lub utraty sił powodujących utratę zdolności do sprawowania funkcji,

c.             nie pełnienie obowiązków członka przez okres dłuższy niż 6 miesięcy,

d.            istotnego naruszenia postanowień Statutu,

e.            Umyślnego działania na szkodę Stowarzyszenia,

4.            Nie można łączyć funkcji członka Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

5.            W razie zmniejszenia się składu władz w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji. Dokonuje jej Organ, którego skład ulega zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu

 

§ 17.

 

Zarząd wybiera ze swojego grona Prezesa Zarządu zwanego dalej Prezesem, V-ce Prezesa Zarządu zwanego dalej V-ce Prezesem ,Sekretarza Zarządu zwanego dalej Sekretarzem  Skarbnika Zarządu zwanego dalej Skarbnikiem Oraz Członka Zarządu zwanego dalej Członkiem

 

§ 18.

 

Zarząd reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

 

§ 19.

 

Oświadczenie woli w imieniu Stowarzyszenia składają dwaj członkowie Zarządu w tym Prezes bądź V-ce Prezes.

 

§ 20.

 

Zarząd Stowarzyszenia

 

a.       reprezentuje je na zewnątrz,

b.      zaciąga zobowiązania majątkowe,

c.       sporządza roczne sprawozdania z działalności Stowarzyszenia,

d.      sprawuje zarząd majątkiem Stowarzyszenia,

e.       przyjmuje dochody Stowarzyszenia wymienione w § 27,

f.        kieruje bieżącą działalnością Stowarzyszenia, odpowiada za realizację jego celów statutowych oraz wyniki działalności finansowej,

g.       opracowuje roczne plany działania Stowarzyszenia.

               § 21.

 

Członkowie Zarządu nie pobierają wynagrodzenia za udział w pracach tego organu, mogą jednak w uzasadnionych przypadkach domagać się zwrotu poniesionych wydatków związanych z tą działalnością.

 

§ 22.

 

1.            Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków, w tym Prezesa lub V-ce Prezesa.

2.            W przypadku równej liczby głosów decyduje głos prowadzącego obrady.

 

§ 23.

 

1.            Posiedzenie Zarządu odbywa się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz         w ciągu kwartału.

2.            Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes.

3.            Pierwsze posiedzenie nowo wybranego Zarządu zwołuje Przewodniczący Walnego Zebrania Członków w ciągu 7 dni od daty wyboru nowego Zarządu lub od daty wpisu Stowarzyszenia do Krajowego Rejestru Sądowego

4.            Pracami Zarządu kieruje Prezes a w przypadku jego nieobecności V-ce Prezes.

 

§ 24.

 

Posiedzenia Zarządu są protokołowane.

 

§ 25.

 

1.            Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia zwana dalej Komisją Rewizyjną składa się        z trzech osób.

2.            Pracami Komisji Rewizyjnej kieruje Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

3.            Komisja Rewizyjna powoływana jest na okres 3 lat przez Wlane Zebranie Członków.

4.            Komisja Rewizyjna w całości lub poszczególni jej członkowie mogą być odwołani przed upływem kadencji z przyczyn określonych w § 16 pkt. 3.

5.            Komisja rewizyjna kontroluje działalność zarządu.

6.            Komisja Rewizyjna sporządza roczne sprawozdanie z czynności kontrolnych             i przedstawia je Walnemu Zebraniu Członków.

7.            Dla wykonania swych funkcji i zadań każdy członek Komisji Rewizyjnej ma prawo wglądu w bieżącą działalność poprzez:

a.            Żądanie od organów Stowarzyszenia przedstawienia wszelkich dokumentów     i innych materiałów dotyczących działalności Stowarzyszenia we wszystkich dziedzinach,

b.           Żądanie od Zarządu sprawozdań i wyjaśnień,

c.            Dokonywanie rewizji majątku oraz kontroli finansowej

8.            W przypadku stwierdzenia rażących naruszeń postanowień statutowych                 lub przepisów prawa, Komisja Rewizyjna ma prawo wystąpić do Zarządu                 z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków.

 

Rozdział V

 

Majątek i dochody Stowarzyszenia

 

 

§ 26.

 

Majątek Stowarzyszenia tworzą:

1.            Ruchomości i nieruchomości będące własnością Stowarzyszenia.

2.            Inne prawa majątkowe.

3.            Środki pieniężne.

Majątek ten służy wyłącznie do realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.

 

§ 27.

 

Dochodami Stowarzyszenia są:

a.             darowizny, subwencje, dotacje, spadki, zapisy lub innego rodzaju przysposobienia majątkowe, poczynione one na rzecz Stowarzyszenia przez krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne,

b.            dochody ze zbiórek, imprez publicznych i aukcji organizowanych przez Stowarzyszenie lub na jego rzecz

c.             prawa majątkowe oraz pożyczki i dochody z innych praw,

d.            dochody z majątku Stowarzyszenia,

e.             Składki członkowskie w wysokości 2 zł miesięcznie,

f.              dochody z działalności gospodarczej,

g.             dywidendy należne Stowarzyszeniu z tytułu uczestnictwa w spółkach kapitałowych,

 

§ 28.

 

Stowarzyszenie może przyjąć spadek wyłącznie z dobrodziejstwem inwentarza.

 

Rozdział VI

 

Działalność gospodarcza Stowarzyszenia

 

 

§ 29.

 

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, z tym, że cały dochód z tej działalności jest przeznaczony na realizację celu statutowego Stowarzyszenia i nie może być przeznaczony do podziału między członkami.

 

§ 30.

 

1.            Stowarzyszeni może tworzyć spółki i przystępować do już istniejących.

2.            decyzje w sprawach, o których mowa w ust. Podejmuje Zarząd.

 

§ 31.

 

1.            Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą również za pośrednictwem wyodrębnionych zakładów, bądź bez wyodrębnienia.

2.            Zakłady są jednostkami organizacyjnymi Stowarzyszenia i podlegają jego Zarządowi.

3.            Decyzje o ustanowieniu zakładu oraz powołaniu i odwołaniu jego kierownika podejmuje Zarząd.

4.            Decyzje o likwidacji zakładu podejmuje Zarząd, który powołuje likwidatorów           i sprawuje nadzór nad jego działalnością.

5.            Kierownik zakładu jest pełnomocnikiem Zarządu, upoważnionym do wszelkich czynności związanych z kierowaniem zakładem.

6.            Kierownik zakładu jest kierownikiem w rozumieniu kodeksu pracy.

7.            Zakres działania zakładu oraz szczegółowy zakres uprawnień i obowiązków kierownika zakładu określa regulamin organizacyjny zakładu, uchwalony przez Zarząd.

8.            Zakłady wyodrębnione są na zasadach samo finansowania.

9.            Wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania i rozmiar środków przeznaczonych   na wynagrodzenia określa Zarząd.

10.        W przypadku prowadzenia przez Stowarzyszenie działalności gospodarczej bez wyodrębnienia, działalnością taką kieruje Zarząd.

 

§ 32.

 

Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Stowarzyszenia ustala, zgodnie                              z obowiązującymi przepisami Zarząd.

 

 

Rozdział VII

 

Postanowienia końcowe

 

 

§ 33.

 

Zmiany statutowe może dokonywać tylko Walne Zebranie Członków na podstawie uchwały podjętej  większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej polowy uprawnionych             do glosowania.

 

§ 34.

 

1.            Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością ¾ członków obecnych i głosujących.

2.            Likwidatorami są członkowie Zarządu Stowarzyszenia jeżeli Walne Zebranie Członków nie wyznaczy innych likwidatorów.

 

§ 35.

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Stowarzyszenia przez Sąd Rejonowy –      Sąd Gospodarczy  w Rzeszowie.

Ogłoszenie

 

 

 

 

Ogłoszenie

 

 

Zarząd Stowarzyszenia Kulturalnego ”Gloria”  w Przeworsku zachęca wszystkich chętnych do nabycia członkostwa tej organizacji pozarządowej. Stowarzyszenie zostało zawiązane w sierpniu 2006 roku i zostało postanowieniem Sądu Rejonowego w Rzeszowie  umieszczone w Krajowym Rejestrze Sądowym. Posiada więc osobowość prawną, status organizacji pożytku publicznego i zdolność do prowadzenia statutowej działalności.   Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez wspieranie organizacyjne i finansowe chóru „Gloria” oraz innych zespołów artystycznych, organizowanie imprez kulturalnych i wypraw ekologicznych. Ze statutem Stowarzyszenia można zapoznać się  w zakrystii naszej kaplicy lub na stronie internetowej parafii Chrystusa Króla w zakładce ( Chór                        i Stowarzyszenie Gloria) .  

Przyświeca nam myśl:                                                                    Wspólnie działamy – więcej osiągamy –                                             miło i pożytecznie czas spędzamy!

 

                                                                 Prezes  Zarządu

 

                                                                  Edward  Krauz

 

 

 

 

KRONIKA

Parafia p/w Chrystusa Króla w Przeworsku (rok powstania XII 2001) od początku swojego istnienia podejmowała i nadal podejmuje liczne inicjatywy ubogacające życie duchowe, integrujące członków tej wspólnoty.
Jedną z takich inicjatyw autorstwa ks. Proboszcza Jana Miazgi było powołanie w roku 2002 mieszanego chóru parafialnego, który swoim śpiewem mógł by uświetniać ważniejsze uroczystości parafialne.
Pierwszymi członkami chóru, który na początku prowadził organista pan Marek Wollek byli:
1. Stanisław Kruk
2. Maria Kłos
3. Kazimierz Dziedzic
4. Stanisław Piątek
5. Lucyna Pyziak
6. Antoni Morzywałek
7. Teresa Surmiak
8. Jan Piasek
9. Zbigniew Luch
10. Mieczysław Flis +
11. Zbigniew Zawadzki
12. Maria Zawadzka
13. Stanisław Czarny
14. Anna Chlebuś
15. Józef Pietryna  

Od tej pory próby chóru zwoływane były w razie potrzeby. Z czasem ustalono spotkania raz w tygodniu. Spotkania i ćwiczenia odbywały się na chórze w kaplicy lub w salce katechetycznej.
Początkowo chór śpiewał podczas najważniejszych świąt tj: Bożego Narodzenia, Wielkiej Nocy, odpustu parafialnego, Bożego Ciała.
Zespól był podzielony na dwa głosy mieszane.
Jesienią 2003 r. na jedną z prób przybyła pani Grażyna Rybka – nauczycielka muzyki, która bardzo aktywnie włączyła się w prace repertuarowe a przed Bożym Narodzeniem A. D. 2003 przejęła batutę nad zespołem.
Częstość prób znacznie się zwiększyła i ustalono stałe dni tj. poniedziałek i środa po wieczornej mszy . Próby trwały średnio po 2 godz.
Zespól pod batutą Grażyny pracował z dużym zdyscyplinowaniem i zaangażowaniem . W szybkim tempie urozmaicał i powiększał swój repertuar.
W związku z rozpoczętą budową kościoła w naszej parafii potrzebna była inicjatywa zbierania funduszy na ten zbożny cel. Takiej roli na prośbę ks. Proboszcza podjął się m. in. Chór, który przyjął nazwę „Gloria” .
W swojej prostocie uznaliśmy, że jesteśmy formacją modlitewną, śpiewamy na chwałę Bogu w Trójcy Jedynemu, Chrystusowi Kolówi, Najświętszej Marii Pannie – Królowej i Matce Naszej.
Chór w coraz większym stopniu stawał się rodziną – wspólnotą. Niemal od początku istnienia z inicjatywy kolegi Kazimierza Dziedzica próby kończone były wspólną modlitwą. Te modlitwy , których konsekwentnie przestrzega nasza dyrygentka Grażyna bardzo nas do siebie zbliżają i nas cementują. Zespół bardzo ochotnie włączył się w celebrację nabożeństw do Matki Bożej Fatimskiej, które odbywają się w pierwsze soboty miesiąca w sezonie letnim.
Kwestując na rzecz budowy kościoła p/w Chrystusa Króla byliśmy już w następujących parafiach: Gniewczyna, Gorliczyna, Zarzecze Wierzbna, Ujezdna, Orzechowce, Urzejowice, Iwonicz Zdrój, Nowosielce, Nowotaniec
Nasz pobyt w tych kościołach polega na tym , że zapraszamy przybyłych do świątyni parafian do wspólnej modlitwy wykonując pieśni. Zaś ks. Proboszcz Jan Miazga głosi podczas tych nabożeństw homilie.
Przed kościołem członkowie Akcji Katolickiej rozprowadzają cegiełki o różnych nominałach z wizerunkiem naszej nowej świątyni. W tym czasie skład naszego chóru powiększył się i był następujący:

1. Anna Chlebuś
2. Józefa Cieliczka
3. Mieczysław Czerwonka
4. Kazimierz Dziedzic
5. Maria Hałys
6. Władysława Jarosz
7. Maria Kłos
8. Edward Krauz
9. Stanisław Kruk
10. Zbigniew Luch
11. Antoni Morzywałek
12. Zofia Nowak
13. Marian Ochyra
14. Anna Pawliszyn
15. Stanisław Piatek
16. Maria Pieczko
17. Bogusława Południak
18. Lucyna Pyziak
19. Franciszek Rachwał
20. Grażyna Rybka
21. Teresa Surmiak
22. Ryszard Wojtuń
23. Zbigniew Zawadzki

26 sierpnia 2006 r. odbyło się zebranie założycieli stowarzyszenia, które swoją działalnością mogło by m.in. wspierać istnienie chóru. Na spotkaniu zostały omówione zasady działalności stowarzyszenia, jego struktury organizacyjne, oraz czynności prowadzące do wpisu organizacji do Krajowego Rejestru Sądowego. Obecny na Zebraniu ks. Proboszcz Jan Miazga zaproponował aby nad całością tych prac czuwał Edward Krauz. Został więc powołany Komitet organizacyjny w osobach Edward Krauz. Józefa Cieliczka i Zbigniew Luch, który miał doprowadzić do rejestracji. Zaproponowano też nazwę dla tej organizacji: Stowarzyszenie Kulturalne „Gloria” w Przeworsku. Zebranie powołało również Zarząd Stowarzyszenia oraz Komisję Rewizyjną.
17 października Zarząd i Komisja Rewizyjna ukonstytuowały się. Prezesem Zarządu został Edward Krauz, V-ce Prezesem – Maria Hałys, Sekretarzem – Władysława Jarosz, Skarbnikiem – Teresa Surmiak a Antoni Morzywałek Członkiem Zarządu. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został Zbigniew Zawadzki, Sekretarzem – Zofia Nowak a Bogusława Południak Członkiem Komisji. 
Po złożeniu wniosku i kilkakrotnych uzupełnieniach dokumentów Sąd Rejonowy – Sąd Gospodarczy w Rzeszowie postanowieniem z dnia 17 listopada 2006 r. dokonał wpisu naszego Stowarzyszenia do Krajowego Rejestru Sądowego. Od tej pory organizacja uzyskała statut oraz osobowość prawną i z takim statusem może rozpocząć swoją działalność.

 

16 grudnia 2008
– Magia Świątyni –

Dzisiaj w 7 rocznicę poświęcenia naszej kaplicy, chór „Gloria” dziękuje Bogu zarówno sercem jak i ustami, na Mszy św. o godz. 18°°, której przewodniczył ks. Proboszcz wraz z ks. Piotrem. Wiele się zmieniło od tamtego czasu. Obok pnie się w górę świątynia, nasza wspólnota parafialna wzrasta i dojrzewa, mamy wspaniałych duszpasterzy. Nie dzieje się to wszystko ot tak sobie , to za sprawą „mocy” świątyni i za nią dziś dziękujemy.

25 grudnia 2008
– Radość z narodzenia Pana –

Boże Narodzenie – to dzisiaj Maryja, cicha i pokorna służebnica, przekazuje swojego syna, który swoją opieką obejmuje nas wszystkich, a szczególnie samotnych i zagubionych. Nasze serca bardzo się radują i tej radości nikt nam nie zdoła odebrać. Za taką wielką miłość Boga do człowieka oddajemy Mu pokłon w naszej małej ale jakże przytulnej Kaplicy na Mszy św. Bożo- Narodzemowej o godz. 8³°.
Przewodniczył ks. Arkadiusz o słowo Boże wygłosił ks. Piotr. „Gloria” swoją radość i miłość .do Nowonarodzonego wyraża poprzez śpiew pięknych kolęd.
 Niech narodzony w Wigilijną Noc Jezus ogarnie swym Błogosławieństwem całą naszą Parafię
  Chór „Gloria”

31 grudnia 2008
– Pożegnanie starego Roku –

Za miniony rok 2008 nasz chór dziękuje Bogu na Mszy św. Dziękczynnej 
o godz. 17°°, której przewodniczy ks. Proboszcz J. Miazga i ks. Piotr.

4 stycznia 2009
– Spotkanie Opłatkowe –

Coroczne spotkanie opłatkowe dla wszystkich osób dorosłych z grup istniejących w naszej parafii, oraz angażujących się w jej życie to już tradycja. Spotkanie rozpoczyna Msza św. O godz. 16°° pod przewodnictwem 
ks. Proboszcza i ks. Piotra. Chór jak zwykle bardzo zaangażowany w piękno liturgii, podczas której „Gloria” śpiewając piękne kolędy prosi Boga 
o błogosławieństwo dla naszych przewodników duchowych, zwłaszcza za ich ogromne zaangażowanie w tworzeniu i rozwijaniu organizacji przykościelnych w naszej parafii. Dalsza część odbyła się w lokalu „Gemar”. Oczywiście rolę gospodarza pełnił ks. Proboszcz. Udzielił wszystkim błogosławieństwa na Nowy Rok i połamał się z nami opłatkiem. W życiu bywają piękne chwile, i to była jedyna z nich; rodzinna atmosfera, życzenia płynące z serc, świąteczny stół, 
a w ten podniosły nastrój wprowadza nas wspólny śpiew, pięknych polskich kolęd.
 Oczywiście były i tańce, do których pięknie 
 przygrywał nam zespół „The Sweet Sound” 
  z Przeworska.

11 stycznia 2009
– Kolędujmy i My –

Pod takim hasłem odbył się III Koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu chóru „Gloria” w Kaplicy Szpitalnej w Przeworsku – po Mszy św. o godz. 7°°.
Koncert w naszym wykonaniu, piękna gra na organkach kol. Edzia Krauza, oraz wspólne kolędowanie sprawiły obecnym wiele radości. Na zakończenie kol. Kaziu Dziedzic, poprowadził modlitwę w intencji hospitalizowanych.
 Zarząd Stowarzyszenia Kulturalnego „Gloria” 
 składa podziękowania za wspaniałe przyjęcie chóru.

12 stycznia 2009 r.

Dziś przypada dzień imienin naszego wikariusza ks. Arkadiusza. W swoich modlitwach „Gloria” poleca Go na Mszy św. o godz. 18°°. Życzenia składa kwiatami którym towarzyszyła piękna pieśń :
  „Niech Ci nowo narodzony,
  hojnie Swoich łask udzieli,
  Abyś najdłużej żył,
  Bogu naszemu służył”
  Chór „Gloria”
18 stycznia 2009 r. – VIII Wieczór kolęd

W VIII już Wieczorze Kolęd w naszej kaplicy wszyscy muzykujący uwielbiali Nowonarodzonego pięknymi kolędami, pragnąc w ten sposób podziękować Mu za otrzymany talent. Śpiewać naszemu Panu to sama radość. Tym razem rolę gospodarza i komentatora pełnił ks. Arkadiusz. Był to piękny wieczór szkoda tylko że tak mało parafian przyszło, bo przecież to z myślą i o nich wszyscy wykonawcy włożyli dużo trudu aby koncert wypadł jak najpiękniej. W wykonaniu naszego chóru można było usłyszeć ; „Chwała Bogu w wysokości”
 „Cóż to proszę za nowin
 „Boscy posłowie”
 „Śpij Jezu”

25 stycznia 2009 r. – II Koncert charytatywny

W Miejskim Ośrodku Kultury w Przeworsku w niedzielę 25 stycznia odbył się już II koncert charytatywny, podczas którego miała miejsce prezentacja zdjęć z przebiegu wznoszenia kościoła p/w. Chrystusa Króla. Wśród wielu wykonawców, którym należą się słowa podziękowania byli ; „Grupa Kolędnicza z Kisielowa”, „Iskierki”, Chór „Gloria”, Grupa Kolędnicza „Kresy”, młodzież naszego miasta. Gościem specjalnym był zespół „The Sweet Sound” z Przeworska.
Dziękujemy wszystkim wykonawcom jak i współorganizatorom za współpracę, Urzędowi Miasta oraz MOK.

12 marzec 2009 – Tajemniczy Duch Boży

Młodzież naszej parafii została ubogacona darami Ducha Świętego podczas Mszy św. o godz. 18.00 której przewodniczył J.E. Ks. Bp. Adam Szal, nasz Proboszcz Jan Miazga i przybyli wspólnie ze swą młodzieżą kapłani z Ujemnej, Rozburza, Krzeszowic. Uroczystą oprawę tym świętym obrzędom zapewnił nasz chór „Gloria” i nasza starsza schola.
 Oby Duch Święty obdarzył nas swoimi darami i dał każdemu wyjątkowy talent. „Gloria”

02.04.2009 – „Ty żyć miłości nas uczyłeś”

Dziś mija 4 rocznica Jego odejścia do Domu Ojca. Ten Wielki człowiek, odpowiedzialny pasterz, wprowadzający Kościół w III tysiąclecie żyje w naszych sercach, wyjednując potrzebna łaski u Bożego Tronu. Wspólnie ze wspólnotą parafialną spotykamy się w naszej kaplicy na czuwaniu modlitewnym o godz. 21.00 dziękując za dar Jana Pawła II i prosząc o Jego beatyfikację.
  „Nie lękajcie się życia
  Nie lękajcie się prawdy
  Nie lękajcie się odpowiedzialności”…..

11 czerwca 2009 – Boże ciało w Przeworsku

W naszym mieści od lat kultywowana jest tradycja urządzania przez wszystkie miejscowe parafie w jednej wspólnej procesji. W tym roku procesja z Najświętszym Sakramentem wyruszyła z kościoła pw. Św. Ducha z Bazyliki mniejszej po mszy św. o godz. 9.00 . Nasza wspólnota parafialna odpowiedzialna była za przygotowania pierwszego ołtarza i właśnie przy nim nasz chór „Gloria” reprezentował naszą parafię przed wiernymi z całego miasta.
Procesja przemierzał przez miasto, a głównym celem procesji było publiczne okazania radości i wdzięczności za dar Eucharystii.

VI Parafialna Procesja Eucharystyczna 2009 – niedziela 14 czerwca

Po Mszy św. o godz. 10.00 wyrusza z kaplicy procesja z Najświętszm Sakramentem , której przewodniczy Ks. Proboszcz j. Miazga.
Nasza parafia zaprowadziła Chrystusa na osiedle Bębenka, aby błogosławił pola, domy i ich mieszkańców.
Ta radosna i barwna procesja , którą poprzedzają dzieci rzucając Chrystusowi kwiaty , wierni śpiewają pieśni adorując Boga przy czterech ołtarzach, a żywy Chrystus przechodzący się wśród nas błogosławi nasze codzienne sprawy.
Od samego początku tych uroczystości nasz chór uwielbia Boga swoim śpiewem. W ten sposób pragnąc okazać swoja radość z tego , że w Eucharystii jest żywy Chrystus.

26 czerwca 2009 – Rakszawa

Pierwsza w tym roku wyprawa ekologiczna „ w poszukiwaniu ekolandii” zorganizowana przez Zarząd Stowarzyszenia. Celem wyprawy było uczestnictwo w otwarciu „osady celtyckiej” w miejscowości Rakszawa, połączone z pokazami wyrobów ginącego rzemiosła. Wycieczka dostarczyła nam wiele wspaniałych i pouczających wrażeń.
A oto treść podziękowania jakie Zarząd złożył organizatorce tej imprezy:

Pani 
Agnieszka Rzepka
Dyrektor Gminnego Centrum 
Kultury i Czytelnictwa
w Rakszawie

Stowarzyszenie Kulturalne „Gloria” w Przeworsku składa na pani ręce serdeczne podziękowanie za miłe przyjęcie grupy turystów naszej organizacji oraz niezwykle atrakcyjny program przygotowany przez Panią na inaugurację sezonu turystycznego w Rakszawie , którego byliśmy czynnymi uczestnikami. Bawiliśmy się i wypoczywali wspaniale. Obserwowaliśmy również z uznaniem wysiłki i determinację z jaką zespół ludzi pod Pani kierownictwem realizuje program ocalenia przed zapomnieniem tradycyjnych wartości kulturowych, przyrodniczych i społecznych tego pięknego i uroczego skrawka rakszawskiej ziemi. To dzięki takim działaniom nie pozwala się na zapomnienie rzeczywistej przeszłości , nie pozwalają one również na oderwanie od korzeni a wręcz odwrotnie pozwalają do tych korzeni powracać. Świadczą o tym chociażby młodzi wykształceni ludzie, którzy po studiach powracają i gotowi są dzieło to wspierać i z nim się identyfikować. Jest to zjawisko nad wyraz budujące i dające wyśmienity przykład dla nowych pokoleń ludzi z tego regionu.
Raz jeszcze wyrazy podziwu, szczere gratulacje oraz serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności , z nadzieją na następne udane spotkania.

23 sierpnia 2009 – Wierzbna

Kwestując na rzecz budowy kościoła p/w Chrystusa Króla już po raz drugi jedziemy do parafii p/w MB Nieustającej Pomocy w Wierzbnej. Tym szczególniej na ręce proboszcza Ks. Henryka Stopy składamy gorące podziękowania za modlitwę i datki , które dzięki ofiarności swoich parafian przekazał na budowę naszej świątyni. Zespół czując się zobowiązany, dziękuje swoim śpiewem , a słowo Boże głoszone przez Ks. J. Miazgę krzepi serca dzielnych parafian z Wierzbnej.  
Bóg zapłać za kolejne cegiełki . „Gloria”

Spływ flisacki galarem – Bieliny – Ulanów

Zarząd Stowarzyszenia Kulturalnego „Gloria” organizuje drugą wyprawę ekologiczną w tym roku. Oczywiście cały ciężar organizacyjny ciąży na Prezesie Zarządu Edwardzie Krauz, któremu należą się słowa uznania. Grono uczestników tej wyprawy było zachwycone. Poznaliśmy urokliwy zakątek o dużych walorach krajobrazowych i przyrodniczych . Idealne miejsce na wypoczynek. Cisza , spokój , czyste powietrze. Dla wielu z nas spływ flisacki był nowym przeżycie. Dzięki rodzinie Łabęckich z Ulanowa (stolica polskiego flisactwa) organizatorów spływu na Sanie – galarem, mieliśmy szansę poznania przyrody doliny Sanu, a także historii flisu. Pokonaliśmy trasę Bieliny – Ulanów 6 km, trwającą 2 godz. Podczas spływu degustowaliśmy tradycyjne potrawy flisackie, które osobiście wytwarza Maria Łabęcka (chleb flisacki z Ulanowa, chrupczaki, łasuchy, smalec z grzybami) wymieniony chleb otrzymał Złotą perłę na międzynarodowych targach w Poznaniu Polagra Ford. Po spływie zwiedziliśmy małe muzeum flisackie, mieszczące się w domu Łabęckich.
Pomimo kapryśnej pogody spływ galarem okazał się bardzo przyjemną formą spędzenia czasu , jak również lekcją poszanowania dla przyrody i Środowiska wodnego. Organizatorom dziękujemy !

27 wrzesień – Dąbrówki

Kontynuowanie dalszych prac przy budowie naszej świątyni wspierane jest również przez fundusze zbierane w różnych parafiach przez nasz chór, Akcje Katolicką i głoszącego słowo Boże Ks. Proboszcza, który wprost z heroicznym zaangażowaniem i pokorą wykorzystuje każdą okazje. Dąbrówki , to nasze kolejne miejsce , do którego pielgrzymujemy z naszym pokłonem, do Matki Boskiej Dąbrowskiej – patronki tej parafii. By przed jej Cudownym Obrazem wypraszać łaski dla naszej parafii, a szczególnie dla budowy świątyni. Z pewnością to ona kierowała sercem Ks. Proboszcza Czesława Prucnala, który zaprosił nas do tej pięknej świątyni i wraz z parafianami wsparli nasze dzieło.
Chór dał pełną oprawę niedzielnych Mszy św. oraz koncertował po każdej z nich.
 Matko Boża Dąbrowska 
 Prowadź coraz bliżej Serca Jezusowego
 Mieszkańców Dąbrówek – wspieraj – pocieszaj – strzeż

25 października 2009-12-23 – Sanok

W dzisiejszą niedzielę serdecznymi myślami obejmujemy parafię Przemienienia Pańskiego w Sanoku z jej proboszczem Prałatem Andrzejem Skibą, którzy w sposób szczególny solidaryzują się dzisiaj z nami wspierając nasze wielkie dzieło. Podziękowaniem za wspólne przebywanie , za ich gościnność, modlitwę i materialne wsparcie był nasz śpiew i zaangażowanie w piękno liturgii, które ubogacił słowem Bożym ks. Miazga. W sumie braliśmy czynny udział w siedmiu mszach w tym dniu.
 Sanok to kolejny dar – dar miłości dla nas od Boga
Dziękujemy mu za to. Bóg zapłać!

8 listopada 2009 – kwesta w parafii macierzystej Ducha św. w Przeworsku

15 listopada 2009 – Rakszawa parafia p/w Podwyższenia Krzyża.
Zaprosił nas ks. Proboszcz Marek Rybka

16 listopada 2009 – wpadamy tylko na jedną mszę św. do parafii p/w Matki Bożej Miłosiernej w Kosinie , na zaproszenia ks. Proboszcza Jana Majkuta

22 listopada 2009 – odpust parafialny

25 grudnia 2009 śpiewamy kolędy w Boże Narodzenia na sumie. 
 

3 stycznia 2010 r.

Spotkanie opłatkowe dla wszystkich osób dorosłych naszej parafii oraz angażujących się w życie wspólnoty. Rozpoczynamy tradycyjną mszą św. o godz. 16.00 , której przewodniczy ks. Proboszcz J. Miazga. Po mszy przejście do lokalu Gemar” . W tej rodzinnej atmosferze, przy łamaniu się opłatkiem, życzenia płynące z serca i wspólny śpiew kolęd. Przez cały ten czas przygrywał nam zespół „THE SWETSOUND” 
Chór „Gloria” składa gorące podziękowania naszym kapłanom za te piękne chwile. 

6 stycznia 2010 – Podążając za gwiazdą

Na pamiątkę darów jakie złożyli trzej mędrcy Panu Jezusowi, Kościół błogosławi w dniu dzisiejszym złoto, kadzidło i mirrę. Trzej Królowie ze wschodu , którzy patrzyli na niebo i szukali prawdy uczą, że sumienna i głęboka wiedza prowadzi człowieka do Boga. Postawa godna naśladowania. Nasz chór „Gloria” bierze z nich przykład i śpieszy Panu na spotkanie, by Mu oddać pokłon, tak jak Oni nisko, na mszy św. o godz.18.00. Poprzez swój śpiew wyprasza, by ta gwiazda była zawsze obecna w naszym życiu.

10 stycznia 2010 r. – My też pastuszkowie , nie tylko królowie 

IV koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu chóru „Gloria” działającego przy parafii Chrystusa Króla w Przeworsku. Koncert odbył się w niedzielę 10.01.2010 r. po Mszy św. o godz. 7.00 w Kaplicy Szpitalnej w Przeworsku.
W programie : koncert w naszym wykonaniu, również na harmonijkach ustnych w wykonaniu E. Krauza oraz wspólne kolędowanie z pacjentami szpitala. Na zakończenie wspólna modlitwa w intencji hospitalizowanych , którą pięknie opracował i prowadził Kaziu Dziedzic.

12 stycznia 2010 r. 

Dziś pamiętaliśmy o imieninach ks. Arkadiusza. W swoich modlitwach „Gloria” poleca Go na Mszy św. o godz. 18.00, którą sprawuje sam jubilat. Życzenia składamy z kwiatami, dedykując pieśń „Za miłość Twoją Jezu”

24 stycznia 2010 r. – IX Wieczór kolęd

W wieczorze kolęd w naszej kaplicy wzięli udział: Madzia Sobala – flet, Agatka Mazurek – gitara i wokal, Ola Wajda – wokal, schola – „Soli Deo”, Ewa i Stanisław Strączkowie, Edward Krauz – harmonijki ustne, schola „Iskierki”, kolędnicy ze wspólnoty Krwi Chrystusa, Role gospodarza pełnił ks. Proboszcz J. Miazga.
Był to piękny wieczór, wszyscy śpiewający i muzykujący uwielbiali Nowonarodzonego pięknymi kolędami, bo śpiewać naszemu Panu to sama radość. W wykonaniu naszego chóru można był usłyszeć: „Śpij Jezu”, „Chwała Bogu w Wysokości”, „Boscy posłowie”, „Cóż to proszę za nowina”

31 stycznia 2010 r. – III Koncert Charytatywny 

W Miejskim Ośrodku Kultury w Przeworsku, w niedzielę miał miejsce III koncert charytatywny , podczas którego młodzi artyści naszego miasta uwielbiali Nowonarodzonego. W ten sposób angażowali się we wspieranie budowy świątyni ku czci Chrystusa Króla. Podczas koncertu prezentowane były zdjęcia z życia parafii. Gorące podziękowania współorganizatorom. Panu Burmistrzowi i MOK oraz wszystkim uczestnikom i widowni. Bóg Zapłać.
„Gloria” zaśpiewała: „Śpij Jezu”, „Chwała Bogu w Wysokości”, „Boscy posłowie”, „Cóż to proszę za nowina”

Święto Wielkiej Nocy – Kwiecień 2010 r. 

Zanurzeni w tajemnicy upływającego czasu , po raz kolejny przeżywamy Święta Zmartwychwstania Pana, który zwyciężył śmierć, a na życie rzucił światło przez Ewangelię. Wszystkie nabożeństwa w czasie triduum wypadły bardzo okazale, a było to zasługą wszystkich ministrantów, scholi oraz naszego chóru parafialnego „Gloria”. Do podniesienia rangi uroczystości dołożyli się także wierni, uczestnicząc bardzo licznie każdego dnia w sprawowanych obrzędach. 
Zmartwychwstanie – ten cud widziało tylko samo niebo, wyszedł niepostrzeżenie, bez naruszania grobu. To arcydzieło mądrości i wszechmocy Boskiej. W ten radosny poranek spotykamy Go znów – potężny Triumfator i Król. Wśród wielkanocnych obrzędów idziemy za Nim ukrytym w Hostii Przenajświętszej i cieszymy się z całym kościołem, że Pan Jezus powstał z martwych i otworzył nam niebo. Niech Radość i szczęście towarzyszy naszym dniom. Niech będzie z nami Ten, który do wystraszonych apostołów powiedział” Pokój wam! . Nie lękajcie się!. O to wszystko nasz chór prosił śpiewając najpiękniejsze pieśni Wielkanocne – pieśni o Chrystusowym cierpieniu, które dało miłość.

24 kwietnia 2010 r. – Giedlarowa – Parafia św. Michała Archanioła

W niedzielę – Dobrego Pasterza – udajemy się z kolejną kwestą do parafii św. Michała Archanioła w Giedlarowej. Dobroć , hojność i wsparcie modlitewne okazał nam nie tylko dobry pasterz z tej parafii ks. Kanonik Zbigniew Nowak, ale także jego parafianie. Nasza wdzięczność to oprawa liturgii , koncerty po każdej mszy, a wszystko to ubogacił Słowem Bożym nasz proboszcz J. Miazga, który pięknie powiedział” „Słuchać głosu Jezusa, które dociera do nas z kart pisma św. podczas modlitwy, podczas której najpiękniejsza jest cisza – żeby Bóg mógł do nas przemawiać” ….- Słuchali , nie odmówili pomocy.
Za kolejne cegiełki, dzięki którym nasza nowo wzrastająca świątynia jest coraz okazalsza dziękują : ks. Proboszcz Jan Miazga, chór parafialny „Gloria”, akcja Katolicka i nasi parafianie, którzy na wszystkich mszach w tym dniu modlili się za wspólnotę parafialną Giedlarowej.

23 maja 2010 r. – Spocznij na nas Duchu Pana

W uroczystość zesłania Ducha Świętego wzięliśmy udział w eucharystii o godz. 18.00 pod przewodnictwem ks. Arkadiusza oraz ks. Łukasza. W tym szczególnym dniu pragniemy całkowicie ciałem i duszą oddać się Duchowi, bo jak powiedział Jan Paweł II „Duch Święty to ten , który daje życie, Ten przez którego Bóg w Trójcy Jedyny , niepojęty komunikuje Siebie ludziom, zaszczepiając w nich kiełek życia wiecznego….Nasze więc wołanie do Niego najgłębiej niech oddadzą słowa pieśni w naszym wykonaniu:
„Przybądź Stwórco Duchu Boży
Nawiedź wiernych twych umysły
Niech Twa hojność łask przymnoży
Sercom , które z rąk Twych wyszły”

3 czerwca 2010 r. – Boże Ciało w Przeworsku

Jedna wspólna procesja – ta piękna tradycja naszego miasta w tym roku wyruszyła z klasztoru OO Bernardynów po mszy św. o godz. 9.30. Wzięło w niej udział prawie całe miasto. Cztery piękne ołtarze, na wszystkie strony świata, barwny dywan z kwiatów, dzwoniące dzwonki, ksiądz unosi pobożnie, wysoko połyskującą monstrancję, ludzie pobożnie klękają. Boże Ciało – jesteśmy i my , jako chór parafii Chrystusa Króla , a przy pierwszym ołtarzu, za który nasza parafia była odpowiedzialna zaprezentowaliśmy pieśń” Pan Jezus do serca twojego chce wejść”

VII Parafialna Procesja Eucharystyczna 2010 – Zróbcie Mu miejsce Pan idzie  
z nieba

W niedzielę – 6 czerwca po mszy św. o godz. 10.00 wyruszyła z kaplicy procesja z Najświętszym Sakramentem . Parafialna procesja – to wielkie dziękczynienie Panu Jezusowi za Jego obecność w naszych rodzinach i parafii. Ofiaruje samego siebie głosząc orędzie naszej parafii. „Miłujcie się wzajemnie jak Ja was umiłowałem”. Podniosły nastrój tej uroczystości podkreślił nasz chór „Gloria” i schola parafialna. Serca biły nam radośnie a pieśni płynęły jedna po drugiej, wiatr niósł je wysoko i zdawało się , że razem z nami było słychać śpiew ptaków. Tylko ten kto wierzy i kocha , może pojąć coś z owej niewyrażalnej tajemnicy, przez którą Bóg przychodzi do nas ze swoją nieskończoną miłością, która zbawia. Wierzymy, że nasz śpiew niósł Go wysoko a nasze serca – gorące sprawiły, że stał się żywą monstrancją.

26 czerwca 2010 – Parafia św. Kazimierza – Tryńcza

Dzisiejsze nasze problemy, kłopoty, trudności powierzamy opiece Maryi i św. Kazimierzowi i doświadczamy skuteczności ich wstawiennictwa u Boga. Kolejna nasza kwesta , na zaproszenie proboszcza parafii Tryńcza Romana Trzeciaka, to nic innego jak pełnienie woli Bożej – służyć każdemu kto jest w potrzebie. Dary jakie otrzymujemy sprawiają, że nie możemy nie śpiewać z głębi naszych serc, lecz czuć jak bardzo łączy i cieszy wspólne śpiewanie. Bo wszystka praca wykonywana z umiłowaniem jest szczęściem. Myślę , że nasz chór „Gloria” bardzo świadomie oddał się do dyspozycji na rzecz kwest, bo wspierać takie dzieło jakim jest wznoszenie świątyni to łaska Boża i zaufanie Boga wobec nas. Ogromna troska i ofiarność naszego proboszcza, który wprost z heroicznym zaangażowaniem i pokorą wykorzystuje każdą okazję by zbierać fundusze konieczne do kontynuacji budowy Domu Bożego, to wielka zażyłość i miłość do Kościoła. i parafii. Nasz śpiew, każde słowo Boże naszego proboszcza kierowane do wiernych, którzy otwierają nam drzwi jest modlitwą i podziękowaniem za wspaniałe serca. Bóg zapłać! 
Słowa uznania dla kantora Ryśka Wojtunia i lektorów Lucyny Pyziak i Kazia Dziedzica.

27 czerwca 2010 r. – Parafia św. Marcina – Błażowa

Wyjazd o godz. 5.40 . Jest nas dziś bardzo mało, nasza dyrygentka Grażyna stara się nas zmobilizować. Trochę uspokojeni dojeżdżamy , jest jeszcze mało parafian, bo jeszcze czas na pierwszą mszę. Zajmujemy miejsca w pierwszych rzędach i z pokorą oczekujemy rozpoczęcia Mszy. Eucharystii przewodniczy ks. Proboszcz dziekan Jacek Rawski, który bardzo serdecznie w imieniu swoim i parafian nas powitał. My zapewniamy pełną oprawę Mszy św. a nasz proboszcz w swojej homilii mówił miedzy innymi „ całkowicie zaufać Jezusowi, pójść za nim, być jego uczniem, by być bogatym w wiarę, bo łatwiej jest żyć, które dziś szczególnie były nam potrzebne.
Składamy gorące podziękowania na ręce ks. Proboszcza dziekana Jacka Rawskiego za niedzielne datki, które dzięki ofiarności swoich parafian przekazał na budowę naszej świątyni.

3 lipca 2010 r. – Przeworską ciuchcią „w poszukiwaniu ekolandii”

Zgodnie z Rocznym Planem działania na rok 2010 Stowarzyszenia Kulturalnego „Gloria” w Przeworsku członkowie naszego chóru uczestniczyli w wyprawie „w poszukiwaniu ekolandii”. Celem wyprawy było Pogórze Dynowskie. Najciekawszym środkiem lokomocji do zrealizowania takiej wyprawy okazała się ponad 100 letnia kolejka wąskotorowa kursująca na trasie Przeworsk – Dynów. Nasza grupa otrzymała do dyspozycji wagon bufetowy, gdzie Zarząd Stowarzyszenia mógł zrealizować plan edukacyjny tej wyprawy , mianowicie miała miejsce prelekcja n/t walorów geograficznych, historycznych i turystycznych Pogórza Dynowskiego, a że docelowym miejscem podróży było miasto Dynów ( wcześniejsza nazwa Denow), wysłuchaliśmy również kilka legend związanych z istnieniem tego zacnego grodu. Członek Stowarzyszenia opiekującego się kolejką wąskotorową przekazał nam też garść informacji związanych z burzliwą historią jej istnienia, od roku 2004 po dzień dzisiejszy.  
W programie wycieczki miał miejsce również spacer doliną Sanu.
W tym dniu członkowie chóru mieli również przyjemność złożenia szczerych gratulacji naszej dyrygentce Grażynie Rybka za wyróżnienie w postaci medalu i nagród jakie otrzymała od Kapituły Miasta Przeworska „Ratusz 2010” za całokształt 37 letniej , społecznej pracy na rzecz rozwoju kultury muzycznej miasta Przeworska . Gościem specjalnym naszej wyprawy był ks. Proboszcz Parafii Chrystusa Króla – Jan Miazga.
Odkryliśmy kolejne mniej lub bardziej znane obszary ekolandii. Podróż kolejką wąskotorową , bez pośpiechu, wśród łanów zbóż, które były w zasięgu ręki, wśród zagonów warzyw i ziemniaków, oczek wodnych i stawów, przez 602 metrowy tunel, który jest ewenementem w skali naszego kraju, przyniosła niezapomniane przeżycie i moc pozytywnych wrażeń, pozwalających doładować akumulatory, zregenerować siły do dalszej niełatwej przecież pracy i trudów codziennego życia. Czekamy zatem na kolejną wyprawę . Do zobaczenia w innych obszarach ekolandii.

11 lipca 2010 r. – Grzęska – Parafia pw. Podniesienia Krzyża

W dzisiejszą niedzielę na zaproszenie ks. Proboszcza parafii Grzęska Stanisława Ozgi z kolejną kwestą wraz z nami wyrusza ze swoją wielka miłością Bóg, który jest naszym pośrednikiem. Mieszkańcy Grzęski wiedzą dobrze co czynić i jak przeżyc swoje życie aby tą „Miłość” Boga otrzymać. Ich gorące i szczere przyjęcie nas , pamięć modlitewna i materialna jest największym dowodem takiego życia jakiego Bóg od nas oczekuje. My czując się zobowiązani dziękujemy im swoim śpiewem i naszym wkładem w posługę ewangelizacji oraz słowem Bożym naszego proboszcza Jana. 
Szczere podziękowania za modlitwę i ofiary w imieniu parafii Chrystusa Króla.

18 lipca – Budy Łańcuckie

Piękny i okazały kościół, w którym króluje Niepokalane Serce Maryi. Jest Ona wzorem opiekunem dla swoich podopiecznych i wspaniale spełnia swe zadanie.
Nie tylko wstawiła się za nami u swego syna ale także szczególnie ukształtowała na wzór Swego Serca całkowicie oddanego Bogu swoich parafian. Chór „Gloria” wraz przedstawicielami Akcji Katolickiej, pod czułą pieczą ks. Proboszcza Jana Miazgi czujemy się szczęśliwi, że możemy przeżywać tak piękne chwile, zwłaszcza, że poznajemy tylu wspaniałych ludzi, dzięki którym nasza świątynia jest coraz piękniejsza.
Na ręce ks. Władysława Szulara proboszcza Bud Łańcuckich, składamy gorące podziękowania za otwarte i ofiarne serce.

26 września 2010 r. – Wielkie Święto Parafialne – wmurowanie kamienia węgielnego

W dniu 26 września 2010 roku w naszym kościele pw. Chrystusa Króla miała miejsce uroczystość wmurowania kamienia węgielnego będąca uwieńczeniem sześcioletniego trudu budowy. Dokonał tego Metropolita Przemyski Jego Eminencja Ksiądz Biskup Józef Michalik, który podpisał akt wmurowania . Następnie poświecił pamiątkową tablicę z wmurowanymi kamieniami węgielnymi pochodzącymi z Ziemi Świętej. Podczas wizytacji arcybiskup udzielił także sakramentu bierzmowania 73 młodym parafianom. Po raz pierwszy wszystkie Msze św. odbyły się w nowym kościele. Mogliśmy poczuć bardzo konkretnie i wymiernie , że efekt sześcioletniej pracy, starań i modlitw do Boga w tym i naszego chóru wydał owoc. W tym historycznym wydarzeniu , mieliśmy zaszczyt uczestniczyć jako parafialny chór, bardzo starannie przygotowany przez naszą dyrygentkę Grażynę , która zadbała o stworzenie dobrego wizerunku naszego zespołu. Już na porannej mszy o godz. 7.00 nasz chór witał ks. Arcybiskupa śpiewem „ Oto jest Kapłan Wielki” i później podczas uroczystej sumy o godz. 11.30 wykonaliśmy kilka najnowszych pieśni „Serce Zbawiciela , Pan Jezus do serca twojego, …….”, które uświetniły te uroczystości. W kazaniu Arcybiskup wyraził swą radość z dzieła , które zobaczył a także pochwalił parafię i księdza proboszcza Jana Miazgę za zaradność, dobrą organizację, prężną działalność formacji kościelnych i grup wspólnotowych, z którymi spotkał się po głównych uroczystościach. Podczas spotkania odbyła się prezentacja wszystkich grup działających w naszym kościele . oczywiście chór „Gloria” zaprezentowała nasza dyrygent Grażyna Rybka a Stowarzyszenie Kulturalne „Gloria” prezentował Edward Krauz – Prezes. Otrzymaliśmy słowa uznania za nasz śpiew i i działalność i było to dla nas bardzo budujące. Te wydarzenia napełniły nas wszystkich radością i dumą , dodało nowych sił i zapału do dalszej pracy.

24 października – Parafia św. apostołów Piotra i Pawła w Pawłosiowie

Jesteśmy w pięknej nowoczesnej świątyni w Pawłosiowie. Dziękujemy ks. Prałatowi Janowi Jagustynowi za wsparcie oraz gorące przyjęcie . W homilii nasz ks. Jan powiedział” Być cichym i pokornego serca jak Pan Jezus bo modlitwa pokornego przeniknie obłoki, nie ustanie aż dojdzie do celu…..”
Ufamy , że tak jest, bo nasza modlitwa i śpiew spotyka się z życzliwym przyjęciem i odzewem wszystkich , których o to prosimy.

31 października 2010 r. – Brzóza Królewska – parafia pw. J. chrzciciela. Ks. Proboszcz Edward Kołodziej 

Wszystko, co robimy wynika z potrzeby serca, z miłości, bo jesteśmy dziećmi Bożymi.
Nigdy nie jest tak , żeby człowiek czyniąc dobro drugiemu tylko sam był darczyńcą. Jest również obdarowany tym co ten drugi przyjmuje z miłością. Jesteśmy więc sobie potrzebni nawzajem, te nasze kwesty są tego konkretnym przykładem. Przyjmują nas dzisiaj i obdarowują parafianie z Rokietnicy, Czelatyc i Woli Rokietnickiej na czele z ks. Dziekanem Kazimierzem Lewczukiem. Piękno muzyki i słowo boże – to nasze dary dla naszych dobroczyńców. 

21 listopada 2010 r. – Odpust Parafialny. Uświetnienie liturgii przez chór.

22 października – Św. Cecylia 

Przewodniczył ks. Arkadiusz. 

16 grudnia 2010 r. – 9 rocznica poświecenia naszej kaplicy

25 grudnia 2010 śpiewamy kolędy w Boże Narodzenia na sumie

Mija kolejny rok 2010

W ostatni dzień roku jesteśmy na Mszy św. wieczornej o godz. 17.00. Dziękujemy Panu Bogu za wszystko co od niego otrzymaliśmy. Prosimy o dalszą opiekę nad nami i naszymi rodzinami. Mszy św. przewodniczy ks. Proboszcz Jan Miazga, wspólnie z ks. Arkadiuszem i ks. Wojciechem.