Sprawozdanie finansowe za rok 2011

REGON 180197448

  B I L A N S

AKTYWA 2010r. 2011r
A. Aktywa trwałe
  I. Wartości niematerialne i prawne
  II. Rzeczowe aktywa trwałe
  III. Należności długoterminowe
  IV. Inwestycje długoterminowe
  V. Długotermionowe rozliczenia międzyokresowe
B. Aktywa obrotowe 1770,13 2030,25 I. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych
  II. Należności krótkoterminowe
  III. Inwestycje krótkoterminowe
  1. Srodki pieniężne 1770,13 2030,25
Suma aktywów 1770,13 2030,25

PASYWA
A. Fundusze własne 1770,13 2030,25
  I. Fundusz statutowy 1770,13 2030,25
  II. Fundusz z aktualizacji wyceny
  III. Wynik finansowy netto za rok obrotowy
  1. Nadwyżka przychodów nak kosztami
  2. Nadwużka kosztów nad przychodami
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
  Suma pasywów 1770,13 2030,25

Przeworsk, dnia 10.01.2012 Zarząd:
Wyk. w 4 egz.
Egz. nr 1 – Urząd Skarbowy Przeworsk ……………………………..
Egz. nr 2 – Sąd Rej. Rzeszów ……………………………..
Egz. nr 3 – MPiPS Warszawa ………………………..
Księgowa

/-/ Maria Hałys……
  SPRAWOZDANIE FINANSOWE

STOWARZYSZENIA KULTURALNEGO "GLORIA"
  W PRZEWORSKU

  za rok obrotowy 2011.

Stowarzyszenie Kulturalne "GLORIA" w Przeworsku zostało zarejestrowane 17.XI.2006r. w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, 
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze w Rzeszowie pod numerem KRS 0000267831.

Stowarzyszenie Kulturalne "Gloria" w Przeworsku postanowieniem Sądu Rejonowego w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dniem 07.IV.2008r, otrzymało status organizacji pożytku publicznego.

Stowarzyszenie Kulturalne "Gloria" w Przeworsku mieszczącego się przy ul, Misiągiewicza 42, 37-200 Przeworsk. otrzymało numer identyfikacyjny REGON 180197448 nadany przez Główny Urząd Statystyczny z dniem 16.01.2007r.

W skład Zarządu wchodzą:

Prezes Zarządu – mgr inż. Edward Krauz
V-ce Prezes Zarządu – mgr Lucyna Pyziak
Sekretarz – Władysława Jarosz
Skarbnik – Anna Chlebuś
Członek Zarządu – Antoni Morzywałek

W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą:

Przewodniczący – Zbigniew Zawadzki
Sekretarz – Zofia Kłak
Członek – mgr Anna Pawliszyn.

Przedmiotem działalności statutowej organizacji pożytku publicznego jest:

– organizowanie występów chóru "Gloria",
– prowadzenie kroniki chóru "Gloria",
– organizowanie imprez kulturalno-muzycznych,
– organizowanie wypraw i szkoleń ekologicznych.

Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy
 od 01 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym, zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad rachunkowości ustaloną i wprowadzoną do stosowania postanowieniami Uchwały nr 7/IV/2/07 Zarządu wprowadzającej z dniem 01.01.2007 roku tj;

– Szczegółowe zasady rachunkowości oraz plan kont,
– Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów,
– Instrukcja ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania,
– Instrukcja inwentaryzacji,
– Aneks do Szczegółowych zasad rachunkowości oraz planu kont
– Preliminarz na 2011 rok

Lp. T r e ś ć Plan Wykonanie
  01.01.2011r. 31.12.2011r.
  w zł. w zł.
————————————————————————————
Przychody
1. Stan przychodów na dzień B.o. 1400,- 1770,13  
2. Składki członków 764,- 544,-
3. Darowizny 1000,- –
4. 1% podatku dla org.poż.publ. 25000,- 27168,60
5. Inne +(odsetki itp.) – 3507,79
  ———————————————————–
  Razem przychody 28164,- 32990,52

Rozchody
1.Opłata za prowadzenie r-ku bank. 60,- 60,-  
2. Materiały biurowe (papier, tusz do 
drukarki, długopisy, kredki, druki itp). 800,- 598,92  
3. Znaczki pocztowe, koperty. 100,- 44,35
4. Dopłaty do wycieczek ,wypraw 2000,- 930,-
  (dział. poż. publ.)  
5. Koszty reprezentacyjne 340,- 300,64
6. Wspieranie diakoni muzycznej 3000,- 3500,-
6. Wspieranie chóru "Gloria" 21864,- 25526,36 
  (koszty dział poż publ.)
7. Inne – –
   
  —————————————————————————
  Razem rozchody 28164,- 30960,27
 
Różnica zwiększająca dochód roku następnego 2030,25
—————————————————————————

Przeworsk, dnia 10.01. 2012r.

Sporządziła: Zarząd:
Księgowa
  ……………………..
/-/ Maria Hałys ……………………..
  …………………….
  …………………….
  …………………….
REGON 180197448

  RACHUNEK WYNIKÓW

  2009r. 2010r.
  w zł i gr.

A. Przychody z działalności statutowej (tradycyjnej) 5.265,60 5814,13
  I. Składki brutto określone statutem (tradycyjnej) 556,- 544,-
  II. Inne przychody określone statutem 4709,60 5270,13

B. Koszty realizacji zadań statutowych (tradycyjnych) 3260,- 3500,-

C. Wynik finansowy na działalności statutowej (A-B) 2005,60 2314,13
  (tradycyjnej)

D. Przychody działalności statutowej pożytku
  publicznego 21173,90 27168,60
  I. Przychody działalności nieodpłatnej 21173,90 27168,60
  II. Przychody działalności odpłatnej – –

E. Koszty realizacji zadań pożytku publicznego 21017,43 26690,83
  I. Koszty działalności nieodpłatnej 21017,43 26690,83
  II. Koszty działalności odpłatnej – –

F. Wynik finansowy działalności statutowej
  pożytku publicznego (D-E) 156,47 477,77

G. Koszty administracyjne 396,80 769,44
  1. Zużycie materiałów i energii 125,84 388,-
  2. Usługi obce
  3. Podatki i opłaty 60,- 60,-
  4. Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne
  5. Amortyzacja
  6. Pozostałe 210,96 321,44

H. Pozastałe przychody 4,86 7,79

I. Pozostałe koszty  

J. Przychody finansowe

K. Koszty finansowe

L. Wynik finansowy brutto na całokształcie
  działalności ( C+F-G+H-I+J-K) 1770,13 2030,25

Ł. Zyski i straty nadzwyczajne
  I. Zyski nadzwyczajne
  II. Straty nadzwyczajne

N. Wynik finansowy ogółem (L+Ł) 1770.13 2030,25

Wyk. w 4 egz.
Egz. nr 1 – Urząd Skarbowy Przeworsk
Egz. nr 2 – Sąd Rejonowy Rzeszów
Egz. nr 3 – MPiPS Warszawa
Egz. nr 4 – a/a
Wyk. EK/MH

Przeworsk, dnia 10.01.2012r.

Księgowa: Zarząd:

/-/ Maria Hałys ……………………………
  ……………………………
  ……………………………
  ……………………………
  ……………………………