Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszeniaza rok 2013

 

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Kulturalnego „Gloria”            w Przeworsku za rok 2013.

 

Rok 2013 był siódmym pełnym rokiem działalności naszego Stowarzyszenia.

 

5-cio osobowy Zarząd od stycznia 2013 r. kontynuował  działalność..

 

Zarząd zajął się w pierwszej kolejności organizacją VII Walnego Zebrania, które odbyło się     w dniu 17 stycznia 2013 r.  Na zebraniu tym został zatwierdzony opracowany przez wymieniony Zarząd Roczny Plan Działania Stowarzyszenia na rok 2013 oraz preliminarz finansowy na rok 2013.

W okresie sprawozdawczym Zarząd odbył 4 posiedzenia i podjął 7 uchwał o następującej wadze i treści: w sprawie ukonstytuowania się Zarządu na trzecią kadencję,

w sprawie wsparcia finansowego organizacji Jubileuszu 10 – lecia chóru „Gloria” przy Parafii p/w Chrystusa Króla w Przeworsku, w sprawie wsparcia finansowego czynności polegających na  przygotowaniu lokalu użytkowego w suterenach  nowobudowanego kościoła w parafii „Chrystusa Króla” w Przeworsku z przeznaczeniem na działalność Stowarzyszenia, chóru „Gloria” oraz zespołów diakonii muzycznej działających przy parafii, w sprawie Rocznego Planu Działania na rok 2014, w sprawie preliminarza finansowego Stowarzyszenia na rok 2014,  w sprawie nabycia członkowstwa ( członka zwyczajnego)Stowarzyszenia,  w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej środków trwałych.

 

Ponieważ  od roku 2008 Stowarzyszenie posiada status organizacji pożytku publicznego, również w roku 2013 organizacja miała prawo ubiegania się o przekazywanie na jej rzecz 1 % odpisu podatku od dochodów osób fizycznych i podmiotów gospodarczych. Stowarzyszenie mogło więc wspierać w większym stopniu różne inicjatywy lokalne zgodnie ze statutem.       W nawiązaniu do tego faktu na Walnym Zebraniu Członków w styczniu 2013 r. w oparciu                    o opracowany przez  Zarząd projekt „logo” Stowarzyszenia, Zebranie podjęło decyzję            o kontynuacji rozpowszechniania ulotek  do ludzi dobrej woli w celu pozyskania od nich odpisu 1 % podatku na rzecz Stowarzyszenia, Dzięki tym działaniom mogliśmy wspomóc statutowe cele w postaci dofinansowania czynności polegających na  przygotowaniu lokalu użytkowego w suterenach  nowobudowanego kościoła w parafii „Chrystusa Króla”                w Przeworsku z przeznaczeniem   na działalność Stowarzyszenia, chóru „Gloria”                oraz zespołów diakonii muzycznej działających przy parafii – w kwocie 11 tys. zł. Wsparcie w kwocie 2 tys. uzyskała  również diakonia muzyczna działająca przy parafii Chrystusa Króla.

 

Wiele pracy, czasu i wysiłku kosztowało nas w tym roku przygotowanie i umieszczenie         w bazie danych Ministerstwa Pracy i Płacy sprawozdania merytorycznego i finansowego. Jest to ustawowy obowiązek, niewykonanie którego skutkuje pozbawieniem możliwości korzystania z 1 % odpisu podatku na rzecz stowarzyszenia. Po wielodniowych wysiłkach       ta sztuka nam się udała. W tym miejscu należy przypomnieć , że również roczne sprawozdania merytoryczne i finansowe zostały sporządzone i w terminie przesłane do Sądu Rejonowego    w Rzeszowie oraz do Urzędu Skarbowego w Przeworsku.

Na prośbę Rady Powiatu Przeworskiego Zarząd pozytywnie zaopiniował projekt uchwały tejże Rady w sprawie społecznych konsultacji z organizacjami pozarządowymi różnego rodzaju przedsięwzięć na terenie miasta a następnie przyjął bez uwag „Program współpracy Powiatu Przeworskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013.

 

W sprawozdaniu należy się odnieść do Rocznego Planu Działania Stowarzyszenia                 na rok 2013.  Zakładał on:

1. Utworzenie w Stowarzyszeniu Sekcji:  Kulturalnej, Ekologicznej ,     Bezpieczeństwa Publicznego– (Zebranie wyraziło chęć udostępnienia szyldu stowarzyszenia dla grup lub sekcji  o nieco odmiennych zainteresowaniach niż nasze . Wiązało by się to z  koniecznością zmiany , a raczej rozbudowy statutu. Jesteśmy na to gotowi. Jednak do tej pory takiej inicjatywy ze strony innych grup społecznych nie było, a liczebność naszego stowarzyszenia jest za mała aby takie sekcje tworzyć.

2. Kontynuacja prowadzenia kroniki chóru „Gloria” przez cały 2013 r. (kronika jest nadal wspaniale na bieżąco prowadzona i stanowi materiał wyjściowy do umieszczenia informacji   o naszej działalności na stronie internetowej parafii. W roku sprawozdawczym prowadzono drugi tom naszej kroniki.

3. Pozyskanie 3 członków zwyczajnych Stowarzyszenia oraz 1 członka   wspierającego (pozyskano 2 członków zwyczajnych)

4. Włączenie się w czynności organizacyjne koncertu kolęd  w Parafii Chrystusa Króla, jak również koncertu podczas Parafiady oraz  imprezy chrytatywnej-(zadanie zostało w pełni wykonane: członkowie naszego Stowarzyszenia czynnie brali udział w organizacji w/w imprez : chór „Gloria” wystąpił  w wieczorze kolęd w parafii Chrystusa Króla, po raz siódmy kolędował również dla chorych w szpitalu rejonowym w Przeworsku.

Zarząd zwracał się pisemnie do dyrektora MOK oraz dyrekcji szkół  o udostępnienie zespołów wokalno – tanecznych do uświetnienia dwóch parafiad organizowanych w maju       i wrześniu,  a potem składał pisemne podziękowania za te występy)

 

5. Zorganizowanie 6 występów chóru „Gloria” poza Przeworskiem(zorganizowano 6 występów w takich miejscowościach jak: Próchnik, Hawłowice, Golcowa, Różanka, Husów , Sanok) .

6.Zorganizowanie wyjazdu dla członków chóru ” oraz członków diakonii muzycznej Gloria” na koncert muzyczny –(mimo kilku propozycji koncertów ze strony Zarządu – nie było chętnych do skorzystania)                

7. Zorganizowanie  wyprawy ekologicznej dla mieszkańców osiedli Misiągiewicza , Krasickiego i Benbenka – „w poszukiwaniu ekolandii”  ,( z uwagi na organizację jubileuszu 10 – lecia chóru parafialnego „Gloria”  i związane z tym koszty wyprawy ekologicznej          w roku 2013 nie organizowano ).

8. Zorganizowanie jubileuszu 10 – lecia chóru „Gloria”. –(jubileusz został zorganizowany    w dniu 8 września i miał miejsce podczas koncelebrowanej mszy św. z udziałem  ks. dziekana dekanatu Zarzecze oraz zaproszonych chórów z Białobrzeg i Markowej).

9.Przygotowanie ulotek zachęcających osoby fizyczne i podmioty gospodarcze do dokonywania odpisu 1 % należnego podatku na rzecz Stowarzyszenia kulturalnego „Gloria” w Przeworsku z rozliczeń za rok 2012 -( dodrukowano 2 tys. ulotek)

 

Stowarzyszenie w miesiącach luty , marzec i kwiecień – dwa razy w tygodniu organizowało pomoc w wypełnianiu zeznań podatkowych „Pit” dla osób potrzebujących takiej pomocy.     Po wypełnieniu formularzy i podpisaniu przekazywaliśmy zeznania podatkowe do Urzędu Skarbowego.

 

Mieszkańcy naszych osiedli poprzez Stowarzyszenie otrzymali również zaproszenie              do udziału w XXV i XXVI   Powiatowym Rajdzie Rowerowym „Szlakiem Leżajskich Organów” i „Szlakiem Drogi Włoskiej – Via Italiana”, które odbyły się 25 maja i                  21 września 2013 r.. Z zaproszenia skorzystało odpowiednio 24 i 17 osób i wzięło udział        w tych plenerowych imprezach.

W sprawozdaniu należy się odnieść również do realizacji wniosków wysnutych z dyskusji     VII Walnego Zebrania:

– Zebranie jednogłośnie wyraziło wolę wspierania finansowego inicjatywy pozyskania pomieszczeń na statutową działalność Stowarzyszenia jak również chóru „Gloria” oraz zespołów diakonii muzycznej w nowo budowanych obiektach przy parafii                              na ul. Misiągiewicza. W tym celu należało  sporządzić odpowiedni aneks do porozumienia (aneks dotyczący wsparcia tej inicjatywy został zawarty i  zrealizowany).

 

Głównym celem powołania Stowarzyszenia jest wspieranie chóru „Gloria”. Na ile nas stać robimy to. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy podjęli i kontynuują wieloletni trud pracy        w zespole, poświęcają czas na żmudne próby i z ochotą nie żałując swoich gardeł śpiewają na chwałę Bożą i  jeśli jest taka potrzeba. Jest w tym  również wielka przyjemność. Z uwagi      na powrót z urlopu chorobowego naszej dyrygentki Grażyny ta działalność w roku sprawozdawczym wróciła znowu do normy. Należą się więc słowa uznania wszystkim , którzy nie zrezygnowali z kontynuacji naszych planów, wyrażali chęć pracy i śpiewu.

 

Chór w  roku   2013 brał udział w 26 imprezach i uroczystościach na terenie miasta i poza nim:

 

 

5 stycznia 2013 r. – Do betlejemu pełni radości

 

Pod takim hasłem nasz zespół „Gloria” tradycyjnie  uczestniczył we wspólnej modlitwie kolędowej z hospitalizowanymi w szpitalu w Przeworsku.

 

13 stycznia 2013 r. – Spotkanie opłatkowe dorosłych

 

W lokalu „Gemar”  w spotkaniu uczestniczyły osoby zaangażowane w życie parafii wraz z małżonkami. Chór zapewnił wcześniej oprawę mszy św. a potem razem ze wspólnotą parafialną prowadził śpiew kolęd.

 

20 stycznia 2013 r. – XII Wieczór kolęd z udziałem naszego chóru „Gloria”

 

27 stycznia 2013 r. – VI Koncert Charytatywny w MOK na rzecz budowy kościoła Chrystusa Króla

 

9 marca 2013 r. – Chór „Gloria” uczestniczył w dniu skupienia  i warsztatach chóralnych w Ośrodku Kultury i Formacji Chrześcijańskiej   w Jarosławiu

 

Marzec 2013 r. – Wielkanoc . Przeżywając tajemnice Tridum Paschalnego                        i Zmartwychwstania  „Gloria „ wytrwale służył Bogu pieśnią chóralną

 

7 kwietnia 2013 r. – Niedziela Miłosierdzia Bożego

Chór „Gloria” zadbał o piękno liturgii uświetniając ją śpiewem

 

25 maja 2013 r. – XXV Powiatowy Rajd Rowerowy „Szlakiem Leżajskich Organów”

 

25-27 maja 2013 r. –w rowerowej pielgrzymce do Piekar Śląskich

 

Nasz Kolega  Kaziu Dziedzic uczestniczył w pielgrzymce rowerowej do sanktuarium w Piekarach Śląskich.

 

26 maja 2013 r. – Członkowie chóru „Gloria” współuczestniczą i pomagają w organizacji XI Festynu Parafialnego

 

30 maja i 2 czerwca 2013 r.  – uczestnictwo chóru „Gloria” w procesjach Bożego Ciała w mieście i naszej parafii.

 

16 czerwca 2013 r. – kwesta w Husowie

 

24 czerwca 2012 r. –imieniny ks. Proboszcza Jana Miazgi

W dzień imienin ks. Jana. Mszę św. celebrował  sam jubilat a chór nadał jej uroczysty charakter.

 

29.06.2013 r. – imieniny ks. Piotra Czarneckiego

30 czerwca 2013 r. – kwesta w Pruchniku i Hawłowicach

 

28 lipca – 2 sierpnia XII Powiatowa Pielgrzymka Rowerowa na Jasną Górę

 

Wśród 90 pielgrzymów znaleźli się również członkowie naszego chóru ”Gloria”. Zawieźli do naszej Jasnogórskiej Pani również intencje , o które prosili chórzyści.

 

11 sierpnia 2013 r. – kwesta w Golcowej i Różance

 

15 sierpnia 2013 r. – XII Pielgrzymka Rowerowa do sanktuarium W Borku Starym

 

8 września 2013 r. – 10 lecie chóru „Gloria”

 

15 września 2013 r. – Festyn Parafialny

 

Członkowie chóru „Gloria” wspierają i pomagają w organizacji.

 

21 września 2013 r. – XXIV Powiatowy Rajd Rowerowy „Szlakiem Drogi Włoskiej”

 

10 listopada 2013 r. – kwesta w Sanoku

 

20 listopada 2013 r. – uczstnictwo we Nszy św. w intencji kol. Zbyszka Zawadzkiego

 

22 listopada 2013 r. – Św. Cecylia

 

24 listopada 2013 r. – uroczystości odpustowe

 

11 grudnia 2013 r. – imieniny ks. Daniela

 

25 grudnia 2012 r. – Boże Narodzenie

 

Chór wykonał podczas mszy św. o godz. 9.30 dwie nowe kolędy „Nocnej chwili” i „Judzką krainę”  którą z niemałym trudem przygotowaliśmy podczas wielu prób w okresie adwentu.

 

31 grudnia 2013 r. –

 pożegnanie Starego Roku

Dziękczynny śpiew chóru na podziękowanie za dary mijającego roku


Na zakończenie pozostały mi jeszcze podziękowania dla wszystkich, którzy      w jakikolwiek sposób włączali się w prace Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem przygotowań do jubileuszu 10 – cio lecia chóru „Głoria”: I tak w pierwszej kolejności dziękuję                  ks. Proboszczowi za to ,że wystąpił z inicjatywą powołania naszej organizacji, za to , że nas stale wspiera, stwarza ciepły i serdeczny klimat, byśmy mogli się czuć jak jedna wielka rodzina.

Dziękuję zespołowi koleżanek pełniących dyżur przy wypełnianiu zeznań podatkowych Pit. Dyżury te przez wiele tygodni pełniły: Ania Chlebuś, Marysia Hałys, Dorotka Hałys, składam, również na ręce kolegi Kazia dziedzica dla osób z AK , które wspierały te działania.

Dziękuję Lucynie Pyziak V-ce prezes Zarządu, wspólnie prowadzimy   i rozwiązujemy wiele spraw, zawsze mogę liczyć na zastępstwo i doradę. Lucyna prowadzi też dokumentację merytoryczną Stowarzyszenia oraz korespondencję. W wielu sprawach kontaktuje się              z władzami miasta  i powiatu, które przynoszą wymierne efekty.

Za zaangażowanie i dźwiganie dużej ilości obowiązków , dziękuję Marysi Hałys, księgowej Stowarzyszenia. Prowadzenie w dzisiejszych czasach dokumentacji finansowej                        i sprawozdawczej to duże wyzwanie. Marysia swoją profesjonalnością chroni nas byśmy      nie mieli  kłopotów z „fiskusem”. Często uczestniczy w posiedzeniach Zarządu i występuje     z inicjatywami uchwał dotyczących finansów.

Władzia Jarosz pięknie i profesjonalnie prowadzi kronikę chóru, dokumentuje jego działalność: słowem, grafiką i fotografią. Robi to znakomicie i wkłada w kronikę serce. Zapisuje już II tom tej kroniki.  Zachęcam wszystkich nie tylko do oglądania , ale również    do czytania  – są tam głębokie treści. Władzia pełni również funkcję Sekretarza Zarządu – dziękujemy .

Ania Chlebuś jak może , stara się pełnić powierzoną funkcję skarbnika  i sporządza raporty finansowe , chociaż wiem, że nie jest jej łatwo pełnić tę funkcję „celnika” i egzekutora. Ania jest też bardzo aktywna w kontaktach  z różnymi placówkami kulturalnymi, pomaga to nam    w organizacji niektórych imprez. Aniu -dziękujemy.

W wielu czynnościach mogliśmy liczyć na Antka Morzywałka. Jest członkiem Zarządu           i zawsze chętnie wspiera nasze poczynania. Dziękujemy uprzejmie.      

 

Z góry dziękuję za pracę komisji rewizyjnej na czele z Dorotką Hałys. Szczególnie serdecznie dziękuję Marysi Zawadzkiej za bezinteresowne doradztwo i fachową pomoc w ocenie bilansu oraz Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej za pełnioną funkcję. Dziękuję również za pracę komisji inwentaryzacyjnej.

Na koniec dziękuję Przewodniczącemu Kaziowi Dziedzicowi za trud prowadzenia naszych walnych spotkań oraz za udział w pracach Zarządu za rozwagę i dobre słowo.

Życzmy sobie zatem , aby w 2014 roku udało się kontynuować programową działalność          i zrealizować nasze wspólne zamiary.