Zmiany w statucie stowarzyszenia, informacje o bieżącej działalności

Zgodnie z wcześniejszą informacją dotyczącą Walnego Zebrania Członków Kulturalnego Stowarzyszenia "Gloria" odbytego 5.03.2016 r.  zamieszczamy dodatkowe uzupełnienie dotyczące stowarzyszenia na IV kadencję. Podczas wyżej wymienionego zebrania po wyborze władz podjęto również uchwałę dotyczącą zmian w zapisach statutu zaproponowane przez członków zarządu IV kadencji, które pozwolą bardziej rozszerzyć możliwości działania stowarzyszenia. Statut po zatwierdzeniu proceduralnym przez Sąd Gospodarczy zamieszczamy na naszej stronie, podkreślając tekst wprowadzonych zmian. Pełna działalność stowarzyszenia zarządzanego przez nowe władze rozpoczęła się z dniem otrzymania odpowiedzi w formie postanowienia od XII Wydziału Sądu Gospodarczego w Rzeszowie KRS. Informujemy również, iż w międzyczasie nasi członkowie stowarzyszenia kontynuowali założenia działalności poprzez czynny udział w festynie parafialnym oraz wspierali w pikniku rodzinnym organizowanym przez Fundację Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II "Wzrastanie". Również rozpropagowywaliśmy możliwość przekazania 1 % odpisu podatku od dochodów w rozliczeniu rocznym na rzecz wsparcia działalności stowarzyszenia oraz pomagaliśmy w wypełnianiu w/w zeznań. Na zakończenie informacji uzupełniającej dziękujemy wszystkim tym, którzy wspierają naszą działalność statutową poprzez przekazanie w/w środków oraz w jakikolwiek inny sposób wspierają działalność stowarzyszenia

Zarząd Stowarzyszenia

 

 

Statut Stowarzyszenia Kulturalnego „Gloria”
w Przeworsku

Rozdział I

Przepisy ogólne

§ 1.

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Kulturalne „Gloria” w Przeworsku.
 2. Stowarzyszenie jako organizacja zarejestrowana posiada osobowość prawną.
 3. Siedzibą Stowarzyszenia oraz jego władz jest miasto Przeworsk w woj. podkarpackim.
  Adres: 37-200 Przeworsk, ul. Misiągiewicza 42.
 4. Stowarzyszenie używa pieczęci podłużnej z napisem Stowarzyszenie Kulturalne „Gloria” w Przeworsku, 37 – 200 Przeworsk, ul. Misiągiewicza 42, tel.( 016) 648- 40-02.

§ 2.

 1. Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej polskiej. W przypadku, gdy wymaga tego realizacja celów statutowych, Stowarzyszenie może prowadzić działalność także poza granicami kraju, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.
 2. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych organizacji o podobnym zakresie i charakterze działania.
 3. Stowarzyszenie może ustanawiać wyróżnienia i odznaki honorowe, nadać je osobom fizycznym, osobom prawnym, instytucjom oraz komitetom społecznym, zasłużonym dla celów realizowanych przez Stowarzyszenie lub samego Stowarzyszenia.
  Stowarzyszenie może nadać tytuł honorowego prezesa zarządu osobie, która pełniła czynnie funkcję prezesa.
 4. Ustanawianie wyróżnień i odznak, o których mowa w ust. 3 oraz ich nadanie należy do kompetencji Walnego Zebrania Członków.

Rozdział II

Cel Stowarzyszenia i sposoby działania

§ 3.

Celem stowarzyszenia jest rozwój kultury i edukacji a w szczególności:

 • Podtrzymywanie tradycji i świadomości narodowej.
 • Popularyzowanie postaw prospołecznych, proekologicznych, charytatywnych  i dobrowolnych.
 • Działanie na rzecz rozwoju dzieci i młodzieży

§ 4

Stowarzyszenie realizuje cel poprzez:

 1. Wspieranie organizacyjne i finansowe chóru „Gloria” i innych zespołów  artystycznych.
 2. Organizowanie imprez kulturalnych, sportowych, wypraw turystycznych,  krajoznawczych i ekologicznych oraz wszelkich form zabawy, wypoczynku i rekreacji.
 3. Kreowanie działań i zachowań przyjaznych środowisku.
 4. Opracowywanie i wydawanie materiałów o tematyce kulturalnej, edukacyjnej  i ekologicznej.
 5. Pomoc w organizowaniu wolontariatu.
 6. Prowadzenie portalu internetowego.
 7. Prowadzenie działalności doradczej, konsultacyjnej i eksperckiej.
 8. Wspieranie organizacyjne i finansowe lokalnych inicjatyw.
 9. Wspieranie osób zagrożonych marginalizacją.
 10. Współpracę z jednostkami administracji państwowej i samorządowej, firmami i instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi o podobnych celach działania.
 11. Podejmowanie innych działań zgodnych z prawem, , które okażą się istotne dla  rozwoju stowarzyszenia i realizacji jego celów statutowych.

Rozdział III

Członkowie Stowarzyszenia

§ 5.

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. Członków zwyczajnych
 2. Członków wspierających
 3. Członków honorowych

§ 6.

 1. Członkiem zwyczajnym może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 rok życia i popiera cel Stowarzyszenia.
 2. Członkostwo w Stowarzyszeniu nabywa się przez złożenie pisemnej deklaracji kandydata i Uchwały Zarządu Stowarzyszenia.
 3. Od odmowy przyjęcia w poczet członków zwyczajnych zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków, którego uchwała w tym przedmiocie jest ostateczna.

§ 7.

 1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia posiada:
  • Czynne i bierne prawo wyborcze do Władz Stowarzyszenia.
  • Prawo uczestnictwa w spotkaniach, imprezach i innych działalnościach wynikających z realizacji celu.
  • c. Prawo korzystania z usług Stowarzyszenia.
 2. Członek zwyczajny jest zobowiązany:
  • Przestrzegać postanowień Statutu oraz Uchwał Władz Stowarzyszenia.
  • Postępować zgodnie z zasadami koleżeństwa w stosunkach między członkami i nie naruszać solidarności organizacyjnej.
  • Regularnie płacić składki członkowskie.
    

§ 8.

 1. Utrata członkostwa zwyczajnego następuje:
  – poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o wystąpieniu,
  – w przypadku śmierci członka,
  – na podstawie Uchwały Zarządu w przypadku uporczywego naruszania zasad statutowych lub nie płacenia składki przez okres roku.
 2. Od uchwały Zarządu w sprawie, o której mowa w ust. 1 członek Stowarzyszenia może się odwołać do Walnego zebrania na najbliższym posiedzeniu, którego uchwała w tym przedmiocie jest ostateczna.

§ 9.

 1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna bez względu na jej miejsce zamieszkania z siedzibą w kraju lub za granica, która za swoją zgodą zostaje przyjęta do Stowarzyszenia przez Zarząd za pomoc w realizacji jego celu statutowego.
 2. Członek wspierający opłaca składkę członkowską w zdeklarowanej przez siebie wysokości.

§ 10.

Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, bez względu na jej miejsce zamieszkania, której godność tę nada Walne Zebranie członków za szczególne zasługi dla Stowarzyszenia.

§ 11.

Członek wspierający i członek honorowy maja prawo uczestnictwa w pracach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie, a z głosem doradczym także w Walnym Zebraniu Członków.

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

§ 12.

 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwane dalej Walnym Zebraniem Członków. W sprawach, w których statut nie określa właściwości organów Stowarzyszenia, podejmowanie decyzji należy do Walnego Zebrania Członków.
 2. Walne Zebranie Członków zwoływane jest w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w roku.
 3. Walne Zebranie Członków pracuje na posiedzeniach.
 4. Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd Stowarzyszenia.
 5. Na wniosek co najmniej ¼ Członków Stowarzyszenia lub Komisji Rewizyjnej, Zarząd obowiązany jest zwołać Walne Zebranie Członków w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku.
 6. Z Walnego Zebrania Członków sporządza się protokół.
 7. Walne Zebranie Członków wybiera ze swego grona Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków zwanego dalej Przewodniczącym.
 8. Przewodniczący prowadzi posiedzenie Walnego Zebrania Członków.
 9. Kadencja Przewodniczącego trwa 3 lata.
 10. Przewodniczący może być odwołany przed upływem kadencji przez Walne Zebranie Członków bez podania przyczyny.
 11. Walne Zebranie Członków podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. W drugim terminie podanym w zawiadomieniu – bez względu na liczbę obecnych. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

§ 13.

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

 1.  Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Stowarzyszenia,
 2. Powoływanie i odwoływanie członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia,
 3. Uchwalanie zmian Statutu Stowarzyszenia
 4. zajmowanie stanowiska w sprawach przedłożonych przez Zarząd, Komisję Rewizyjną lub podjętych z własnej inicjatywy,
 5. wytyczanie głównych kierunków działania Stowarzyszenia,
 6. rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności Zarządu oraz udzielanie mu absolutorium
 7. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawie nabycia i utraty członkostwa w Stowarzyszeniu

§ 14.

Nie udzielanie Zarządowi absolutorium jest równoznaczne z jego odwołaniem.

§ 15.

W walnym Zebraniu Członków uczestniczy co najmniej jeden Członek Zarządu w celu składania wyjaśnień.

§ 16.

 1. Zarząd Stowarzyszenia zwany dalej Zarządem składa się z pięciu osób i jest powoływany na okres trzech lat przez Walne Zebranie Członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 2. Członkostwo Zarządu ustaje z chwilą upływu kadencji, odwołania bądź śmierci członka Zarządu.
 3. Odwołanie członka Zarządu przez walne Zebranie członków następuje w przypadku:
  a. Złożenia rezygnacji,
  b. choroby, ułomności lub utraty sił powodujących utratę zdolności do sprawowania funkcji,
  c. nie pełnienie obowiązków członka przez okres dłuższy niż 6 miesięcy,
  d. istotnego naruszenia postanowień Statutu,
  e. Umyślnego działania na szkodę Stowarzyszenia,
 4. Nie można łączyć funkcji członka Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 5. W razie zmniejszenia się składu władz w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji. Dokonuje jej Organ, którego skład ulega zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu

§ 17.

Zarząd wybiera ze swojego grona Prezesa Zarządu zwanego dalej Prezesem, V-ce Prezesa Zarządu zwanego dalej V-ce Prezesem ,Sekretarza Zarządu zwanego dalej Sekretarzem Skarbnika Zarządu zwanego dalej Skarbnikiem Oraz Członka Zarządu zwanego dalej Członkiem

§ 18.

Zarząd reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

§ 19.

Oświadczenie woli w imieniu Stowarzyszenia składają dwaj członkowie Zarządu w tym Prezes bądź V-ce Prezes.

§ 20.

Zarząd Stowarzyszenia

 1. reprezentuje je na zewnątrz,
 2. zaciąga zobowiązania majątkowe,
 3. sporządza roczne sprawozdania z działalności Stowarzyszenia,
 4. sprawuje zarząd majątkiem Stowarzyszenia,
 5. przyjmuje dochody Stowarzyszenia wymienione w § 27,
 6. kieruje bieżącą działalnością Stowarzyszenia, odpowiada za realizację jego celów statutowych oraz wyniki działalności finansowej,
 7. opracowuje roczne plany działania Stowarzyszenia.

§ 21.

Członkowie Zarządu nie pobierają wynagrodzenia za udział w pracach tego organu, mogą jednak w uzasadnionych przypadkach domagać się zwrotu poniesionych wydatków związanych z tą działalnością.

§ 22.

 1. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków, w tym Prezesa lub V-ce Prezesa.
 2. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos prowadzącego obrady.

§ 23.

 1. Posiedzenie Zarządu odbywa się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w ciągu kwartału.
 2. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes.
 3. Pierwsze posiedzenie nowo wybranego Zarządu zwołuje Przewodniczący Walnego Zebrania Członków w ciągu 7 dni od daty wyboru nowego Zarządu lub od daty wpisu Stowarzyszenia do Krajowego Rejestru Sądowego
 4. Pracami Zarządu kieruje Prezes a w przypadku jego nieobecności V-ce Prezes.

§ 24.

Posiedzenia Zarządu są protokołowane.

§ 25.

 1. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia zwana dalej Komisją Rewizyjną składa się z trzech osób.
 2. Pracami Komisji Rewizyjnej kieruje Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
 3. Komisja Rewizyjna powoływana jest na okres 3 lat przez Wlane Zebranie Członków.
 4. Komisja Rewizyjna w całości lub poszczególni jej członkowie mogą być odwołani przed upływem kadencji z przyczyn określonych w § 16 pkt. 3.
 5. Komisja rewizyjna kontroluje działalność zarządu.
 6. Komisja Rewizyjna sporządza roczne sprawozdanie z czynności kontrolnych i przedstawia je Walnemu Zebraniu Członków.
 7. Dla wykonania swych funkcji i zadań każdy członek Komisji Rewizyjnej ma prawo wglądu w bieżącą działalność poprzez:
  a. Żądanie od organów Stowarzyszenia przedstawienia wszelkich dokumentów i innych materiałów dotyczących działalności Stowarzyszenia we wszystkich dziedzinach,
  b. Żądanie od Zarządu sprawozdań i wyjaśnień,
  c. Dokonywanie rewizji majątku oraz kontroli finansowej
 8. W przypadku stwierdzenia rażących naruszeń postanowień statutowych lub przepisów prawa, Komisja Rewizyjna ma prawo wystąpić do Zarządu z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków.

Rozdział V

Majątek i dochody Stowarzyszenia

§ 26.

Majątek Stowarzyszenia tworzą:

 1. Ruchomości i nieruchomości będące własnością Stowarzyszenia.
 2. Inne prawa majątkowe.
 3. Środki pieniężne.

Majątek ten służy wyłącznie do realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.

§ 27.

Dochodami Stowarzyszenia są:

 1. darowizny, subwencje, dotacje, spadki, zapisy lub innego rodzaju przysposobienia majątkowe, poczynione one na rzecz Stowarzyszenia przez krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne,
 2. dochody ze zbiórek, imprez publicznych i aukcji organizowanych przez Stowarzyszenie lub na jego rzecz,
 3. prawa majątkowe oraz pożyczki i dochody z innych praw,
 4. dochody z majątku Stowarzyszenia,
 5. składki członkowskie w wysokości 2 zł miesięcznie,
 6. dochody z działalności gospodarczej,
 7. dywidendy należne Stowarzyszeniu z tytułu uczestnictwa w spółkach kapitałowych,

§ 28.

Stowarzyszenie może przyjąć spadek wyłącznie z dobrodziejstwem inwentarza.

Rozdział VI

Działalność gospodarcza Stowarzyszenia

§ 29.

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, z tym, że cały dochód z tej działalności jest przeznaczony na realizację celu statutowego Stowarzyszenia i nie może być przeznaczony do podziału między członkami.

§ 30.

 1. Stowarzyszeni może tworzyć spółki i przystępować do już istniejących.
 2. Decyzje w sprawach, o których mowa w ust. Podejmuje Zarząd.

§ 31.

 1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą również za pośrednictwem wyodrębnionych zakładów, bądź bez wyodrębnienia.
 2. Zakłady są jednostkami organizacyjnymi Stowarzyszenia i podlegają jego Zarządowi.
 3. Decyzje o ustanowieniu zakładu oraz powołaniu i odwołaniu jego kierownika podejmuje Zarząd.
 4. Decyzje o likwidacji zakładu podejmuje Zarząd, który powołuje likwidatorów i sprawuje nadzór nad jego działalnością.
 5. Kierownik zakładu jest pełnomocnikiem Zarządu, upoważnionym do wszelkich czynności związanych z kierowaniem zakładem.
 6. Kierownik zakładu jest kierownikiem w rozumieniu kodeksu pracy.
 7. Zakres działania zakładu oraz szczegółowy zakres uprawnień i obowiązków kierownika zakładu określa regulamin organizacyjny zakładu, uchwalony przez Zarząd.
 8. Zakłady wyodrębnione są na zasadach samo finansowania.
 9. Wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania i rozmiar środków przeznaczonych na wynagrodzenia określa Zarząd.
 10. W przypadku prowadzenia przez Stowarzyszenie działalności gospodarczej bez wyodrębnienia, działalnością taką kieruje Zarząd.

§ 32.

Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Stowarzyszenia ustala, zgodnie z obowiązującymi przepisami Zarząd.

Rozdział VII

Postanowienia końcowe

§ 33.

Zmiany statutowe może dokonywać tylko Walne Zebranie Członków na podstawie uchwały podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej polowy uprawnionych do glosowania.

§ 34.

 1. Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością członków obecnych i głosujących.
 2. Likwidatorami są członkowie Zarządu Stowarzyszenia jeżeli Walne Zebranie Członków nie wyznaczy innych likwidatorów.

§ 35.

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Stowarzyszenia przez Sąd Rejonowy – Sąd Gospodarczy w Rzeszowie.